Zaproponowane rozwiązania przewidują włączenie do polskiego prawa niektórych rozwiązań dyrektywy wspólnotowej 2009/30/WE, która zaczęła obowiązywać w I połowie 2009 r.

Dyrektywa umożliwia dodawanie większej niż dotychczas ilości biokomponentów do paliw ciekłych. Wprowadza wymagania jakościowe dla oleju napędowego zawierającego do 7 proc. estrów metylowych. Dostosowując polskie przepisy do wymogów dyrektywy, w projekcie nowelizacji ustawy zmieniono definicję oleju napędowego o zawartości estrów do 7 proc.

Projekt zmienia definicję paliw ciekłych - jako paliwa ciekłe będą traktowane te paliwa, w których jest do 10 proc. biokomponentów.

Projekt zakłada, że jeśli w paliwie ciekłym, które nie jest biopaliwem, znajdują się biokomponenty, to informacja o ich zawartości musi być zamieszczona na stacji. Dystrybutor z biopaliwem musi być odpowiednio oznaczony. Dotyczy to również dystrybutorów oleju napędowego o zawartości powyżej 7 proc. biokomponentów. Jeśli biokomponentów jest mniej niż 5 proc., informacje nie muszą być umieszczane na dystrybutorach.

Te rozwiązania ułatwią przedsiębiorcom wywiązywanie się z obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Chodzi o minimalny udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.

Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.