Celem strategicznym polityki kraju jest zwiększanie wykorzystania zasobów energii odnawialnej, tak aby udział tej energii w finalnym zużyciu energii brutto osiągnął w 2020 roku 15 proc. - W latach 2004-2009 pozyskanie energii pierwotnej z OZE wzrosło w UE-27 o 33,6 proc., a w Polsce o 40,4 proc. To dobrze rokuje na przyszłość.

Największą pozycję bilansu energii odnawialnej w 2010 r. stanowiła energia biomasy stałej, której udział w pozyskaniu wszystkich nośników energii odnawialnej wyniósł 85,36 proc. Kolejnymi, pod względem udziału w OZE, były jak podaje GUS:
- biopaliwa ciekłe - 6,65 proc.,
- woda - 3,65 proc.,
- wiatr - 2,08 proc.,
- biogazy - 1,67 proc.,
- pompy ciepła - 0,31 proc.,
- energia geotermalna - 0,20 proc.,
- odpady komunalne - 0,04 proc.,
- promieniowanie słoneczne - 0,03 proc.