Zgodnie z nową regulacją biogaz rolniczy oznacza paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Kolejną istotną zmianą jest doprecyzowanie przepisów związanych z obowiązkiem, nałożonym na sprzedawców z urzędu, zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, po średniej cenie jej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym. Powyższa ustawa wprowadziła w życie przepisy zobowiązujące sprzedawców z urzędu do stosowania ww. ceny również w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego (wcześniej powyższy obowiązek odnosił się wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Ponadto, ustawodawca wprowadził zwolnienie biogazowni rolniczych z ponoszenia opłat skarbowych za czynności urzędowe związane z prowadzeniem przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Poniżej zamieszczono zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego".

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi działalność regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

O wpis do ww. rejestru mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

- są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego,
- posiadają tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana
- działalność gospodarcza, oraz
- dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz odpowiednie wnioski można pobrać ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego.