1 października rozpoczął się nowy „rok gazowy”, tymczasem sytuacja na europejskim rynku gazu jest bardzo dynamiczna, a ceny tego paliwa gwałtownie rosną - zauważa Urząd Regulacji Energetyki.

„Rosną koszty pozyskania gazu ziemnego zarówno na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) lub innych platformach obrotu, jak i w kontraktach B2B. Wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego w kontraktach dwustronnych na rynku hurtowym wynika z formuł cenowych zawartych w umowach sprzedaży, które wiążą ceny kontraktowe sprzedawanego paliwa z notowaniami wybranych produktów (najczęściej) terminowych na TGE” – informuje na swojej stronie URE.

Kłopoty z zakupem paliw to skutek obecnej sytuacji geopolitycznej i swoistej próby sił między Wschodem i Zachodem, w której niestety UE obrywa mocno po kieszeni. W efekcie przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą gazu do gospodarstw domowych wystąpiły do Prezesa URE z wnioskami o zatwierdzenie zmian taryf obecnie obowiązujących. Firmy muszą uzyskać zgodę URE, aby mogły zmienić cenę gazu.

„Od początku 2021 r. obserwujemy znaczny wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania tego paliwa. Przykładowo, koszt zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii na styczeń kolejnego roku w październiku 2020 roku wynosił 73,75 zł/MWh, a rok później, w październiku 2021 r. już 420,2 zł/MWh. A zatem w okresie 12 miesięcy nastąpił wzrost o 470 procent.” – czytamy w opracowaniu URE. Urząd uznaje więc argumenty firm zaopatrujących w gaz gospodarstwa domowe.

Największa część odbiorów gazu ziemnego w Polsce korzysta z paliwa kupowanego od przedsiębiorstwa PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), które taryfy zmieniło już w połowie września. Również we wrześniu URE zatwierdził zmiany taryf kilku lokalnych sprzedawców gazu - spółek G.EN Gaz Energia, Anco oraz EWE. Nowe taryfy wchodzą w życie po minimum 14 a maksymalnie 45 dniach od daty publikacji w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe”.

„Ponieważ przedłożone przez firmy dokumenty jednoznacznie wskazywały na wzrost kosztów pozyskania gazu ziemnego, Prezes URE, mając na uwadze przepisy ustawy Prawo energetyczne stwierdził, że skalkulowane w taryfach ceny gazu mają oparcie w aktualnych kosztach pozyskania gazu przez spółki. Zatem nie zaistniały przesłanki do odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy” – czytamy na stroni URE.