• Prezydent podpisał 12 lipca br. ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. 
 • Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe.
 • Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż przez przedsiębiorców odbiorcom ww. paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę (do 3 ton na gospodarstwo domowe).
 • Właściciel gospodarstwa domowego chcący zakupić węgiel opałowy po cenie nie wyższej niż 996,60 zł/t  będzie obowiązany do przekazania sprzedawcy oświadczenia o ilości tego paliwa, które nabył po dniu wejścia w życie ustawy oraz udokumentowania faktu, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe, jest zlokalizowane źródło spalania paliw stałych (deklaracja CEEB).

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego;
 • dopłaty będą obowiązywać do paliw stałych, wydobytych lub wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • importowanych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż przez przedsiębiorców odbiorcom ww. paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę,

Kto będzie mógł zakupić węgiel opałowy z dopłat rządowych?

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą to właściciele gospodarstw domowych będą mogli zakupić węgiel opałowy, objęty rekompensatami rządowymi.

Z tym że ustawodawca przez gospodarstwo domowe ustawa rozumie gospodarstwo, którego głównym źródłem ogrzewania są:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
 • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym.

Rekompensaty będą przysługiwały także w przypadku sprzedaży  paliw stałych wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

Ile maksymalnie będziesz mógł kupić węgla opałowego z dopłatami?

 

Ustawa przewiduje, iż maksymalna ilość węgla, za którą przedsiębiorca sprzedający ww. paliwo stałe może uzyskać rekompensatę, wynosi 3 tony dla jednego gospodarstwa domowego.

Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A., o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Jakie dokumenty niezbędne przy zakupie 3 ton węgla z dopłat rządowych?

 

Członek gospodarstwa domowego chcąc dokonać zakupu paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę będzie obowiązany do przekazania sprzedawcy oświadczenia o ilości tego paliwa, które nabył po dniu wejścia w życie ustawy oraz udokumentowania faktu, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe, jest zlokalizowane źródło spalania paliw stałych (deklaracja CEEB).

 

Analogiczne wymogi ustawa nakłada na osobę działającą w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, nabywającą paliwa stałe dla tej wspólnoty lub spółdzielni. Wzory oświadczeń składanych w tym zakresie przedsiębiorcy sprzedającemu paliwo stałe określają załączniki do ustawy. 

Jak będą wypłacane rekompensaty przedsiębiorcom?

Rekompensata będzie wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek.

Wniosek będzie składany:

 • jednorazowo, w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. – w odniesieniu do transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2022 r., oraz
 • jednorazowo, w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. – w odniesieniu do transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku o wypłatę rekompensaty Zarządca Rozliczeń zatwierdzał będzie ten wniosek i dokonywał wypłaty - odpowiednio w terminach:

do dnia 31 grudnia 2022 r. - w przypadku wniosku dotyczącego transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2022 r., oraz,

 do dnia 31 marca 2023 r. - w przypadku transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jaki jest budżet na rekompensaty rządowe do węgla i kto będzie je wypłacał? 

Rekompensaty wypłacane będą z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Fundusz Wypłaty Różnicy zostanie w 2022 r. zasilony kwotą 3 000 000 000 zł, pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwiększone zostaną także wpłaty do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, wprowadzając zmiany w zakresie sposobu obliczania zwiększenia rekompensat wypłacanych na jej podstawie w przypadku powstania nadwyżki przeznaczonych na ten cel środków oraz zmiany dotyczące sposobu wykonania przez podmiot, który uzyskał rekompensatę, obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Kiedy ustawa o rekompensatach do węgla opałowego wejdzie w życie?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.