Od 20 lipca br. powinien ruszyć nabór AgroEnergia, w ramach którego rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie farm fotowoltaicznych oraz biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej sięgającej do 500 kW. 

W związku z tym poprosiliśmy o komentarz Rzecznika NFOŚiGW dotyczący rozpoczęcia naboru AgroEnergia 2021:

 - Chcę potwierdzić, że dzisiaj w NFOŚiGW rozpocznie się nabór dla części 2 programu Agroenergia. Na tę chwilę (godz. 14:20) generator wniosków o dofinansowanie (GWD) nie został wprawdzie jeszcze uruchomiony, ale nastąpi do końca dzisiejszego dnia - poinformował Rzecznik NFOŚiGW.

Na chwilę obecną brakuje konkretnych  informacji, kiedy ruszy nabór w ramach 1 części Agroenergia, a dotyczącej farm fotowoltaicznych. 

Jakie inwestycje OZE będą dofinansowane w 2 części AgroEnergia 2021?

Nabór wniosków dotyczy przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu:

  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

Kto może ubiegać się o dotację na biogazownię lub elektrownie wodną?

O dofinansowanie w ramach programu AgroEnergia może ubiegać się:

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i sposób składania wniosków do 2 części AgroEnergia

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r.  do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

NFOŚiGW poinformował że wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.