Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Rozszerza ona listę podmiotów uprawnionych do korzystania z ceny maksymalnej paliwa gazowego, ustalonej na 200,17 zł za MWh netto, o przedsiębiorstwa - w tym spółdzielnie - prowadzące działalność polegającą na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Prawo do ceny maksymalnej zyskują też przedsiębiorcy, dla których własna produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych odpowiada za ponad 50 proc. przychodów.

Cena regulowana obowiązuje od 1 kwietnia do końca 2023 r.

Przedsiębiorca musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek o stosowanie ceny maksymalnej, dokumentując w nim zużycie gazu wstecznie od 1 kwietnia.

Warunkiem objęcia wsparciem jest używanie pieców gazowych do produkcji oraz dysponowanie odpowiednim limitem pomocy de minimis. Do skorzystania z pomocy konieczne jest też niezaleganie z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.