Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest częścią strategii „Fit for 55”, której celem jest realizacja Zielonego Ładu i europejskiego prawa klimatycznego.

Jest to kluczowy instrument ustawodawczy służący osiągnięciu celów dekarbonizacji na lata 2030 i 2050.

To właśnie budynki odpowiadają za 40 proc. energii zużywanej w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, zaś ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa odpowiadają za 80 proc. energii zużywanej przez gospodarstwa domowe.

Czeka nas zmiana wymagań WT co do nowych budynków?

Jak poinformowało Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej (MIWO), Komisja Europejska proponuje, aby od 2030 r. wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne, ale w sektorze publicznym wcześniej, bo od 2027 r.

Oznacza to, że wszystkie nowo wybudowane budynki w 2030 r. będą zużywać jeszcze mniej  energii o być w jak największym stopniu zasilane energią ze źródeł odnawialnych.

Nie będą też mogły emitować dwutlenku węgla z paliw kopalnych oraz będą musiały mieć w świadectwach charakterystyki energetycznej wykazany „potencjał” wpływania na globalne ocieplenie w oparciu o emisje w całym cyklu życia.

Termin do 2030 r. jest tylko propozycją Komisji Europejskiej, ale wcześniej czy później i tak czeka nas zaostrzenie wymagań co do charakterystyki energetycznych nowo budowanych budynków.

Czeka nas obowiązkowa termomodernizacja starych budynków?

Jeśli chodzi o renowacje, to KE proponuje nowe minimalne normy charakterystyki energetycznej, zgodnie z którymi, w każdym państwie członkowskim, 15 proc. budynków o najgorszych parametrach powinno zostać podniesione z klasy G świadectwa charakterystyki energetycznej do co najmniej klasy F do 2027 r. w przypadku budynków niemieszkalnych i do 2030 r. w przypadku budynków mieszkalnych.

Jak poinformowało Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej (MIWO), początkowe skupienie się na budynkach o najniższych parametrach spełnia podwójny cel, jakim jest przyspieszenie dekarbonizacji i złagodzenie ubóstwa energetycznego.

Świadectwa charakterystyki energetycznej mają być bardziej przejrzyste i zawierać więcej informacji, do 2025 r. muszą być oparte na zharmonizowanej skali od A do G.

Kiedy dyrektywy UE będą musiały wejść w życie w Polsce?

Jak podaje Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej (MIWO), krajowe plany renowacji budynków będą w pełni zintegrowane z krajowymi planami w zakresie energii i klimatu.

Ma zapewnić to porównywalność i możliwość śledzenia postępów, a także stworzy bezpośrednie powiązanie z kontrolą środków finansowych i uruchomieniem niezbędnych reform i inwestycji.

Plany te będą musiały również obejmować plany działania na rzecz stopniowego wycofywania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia budynków, najpóźniej do 2040 r., a także ścieżkę przekształcenia krajowych zasobów budowlanych w budynki o zerowej emisji do 2050 r.

Jak poinformowało Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej i Szklanej (MIWO), w realizacji planów renowacji budynków ogromną rolę odegrają materiały izolacyjne. Kompleksowa głęboka termomodernizacja budynków to szansa dla rozwoju tego sektora, a także dla stworzenia rynku pracy dla wielu osób, które będą zaangażowane w ten proces.