Program Mój Prąd 3.0 skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację Mój Prąd 3.0?

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 • instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • wydatki poniosłeś od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
 • twoja inwestycja w fotowoltaikę nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.
 • dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku
 • o dofinansowanie projekt zakończony oznacza: za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych) przedstawionych do wniosku o dofinansowanie -dokonano ostatecznej zapłaty, wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
 • warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW;
 • nie wymaga się zabezpieczenia dofinansowania;
 •  urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
  właściciel instalacji zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem
  mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację
  objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”; jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;
 • w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego
  dofinansowania.

Jakie dofinansowanie uzyskasz z Mój Prąd 3.0 na fotowoltaikę?

Rozpatrzenie pozytywne wniosku oznacza:

 • zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 3000 zł na instalację;
 • dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
 • koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Jakie są koszty kwalifikowane w ramach programu Mój Prąd 3.0?

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje termin od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)
 • zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci wraz z udokumentowaniem opłacenia całości dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie;
 • koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Terminy i sposób składania wniosków Mój Prąd 3.0

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane.

Co nowego będzie w programie Mój Prąd 4.0?

W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym Mój Prąd w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe urządzenia przeznaczone do magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.