- Gotowe są konkretne propozycje działań dla dorzeczy, wskazane w projektach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Przykładem takich działań może być np. „Remont wałów rzeki Długiej w dorzeczu Odry”, który zalicza się do działań technicznych, czy też „Opracowanie koncepcji zalesiania w Regionie Wodnym Warty” będące przykładem działania nietechnicznego. Tym samym, realizujące projekt Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zgodnie z harmonogramem 22 grudnia projekty planów zostaną skierowane do półrocznych konsultacji społecznych – informują Wody Polskie.

Konsultacje społeczne potrwają do 22 czerwca 2021 r. Istotą spotkań będzie przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Skala przedsięwzięcia jest bezprecedensowa, także z powodu wymuszonej przez pandemię, bezpiecznej formuły online. Miejsca oraz terminy konsultacji społecznych aPZRP przedstawia poniższa mapa:


8 grudnia, podczas trzeciej już konferencji w projekcie Stop Powodzi, po raz pierwszy przedstawiono wyniki analiz przeprowadzonych w dorzeczach Wisły, Odry, Łaby, Pregoły, Niemna i Dunaju podsumowujące istniejące problemy i potrzeby w sferze minimalizowania ryzyka powodziowego. Tym razem eksperckie spotkanie przebiegło pod hasłem: „Dorzecza. Bezpieczeństwo. Plany”.

Kluczowe dla bezpieczeństwa powodziowego Polski są dorzecza największych polskich rzek: Wisły i Odry, szczególnie w ich górnych odcinkach. Wdrożenie planów z I cyklu planistycznego, z uwagi na wiele rozpoczętych już wcześniej procesów inwestycyjnych, skoncentrowało się w dużej mierze na wymiernych działaniach, związanych z ograniczeniem ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry. Zwieńczyło je oddanie do użytku w połowie bieżącego roku zbiornika Dolny Racibórz – największego tego typu obiektu hydrotechnicznego w Polsce, który już chroni przed powodzią blisko 2,5 mln mieszkańców miast w woj. śląskim, opolskim i dolnośląskim, tragicznie doświadczonych przez powódź tysiąclecia z 1997 r. Powoli wkroczono z konkretnymi działaniami także na obszar dorzecza Wisły.

– W obecnym okresie planistycznym skoncentrowaliśmy się na dokończeniu działań ograniczających ryzyko powodziowe w dorzeczu Odry oraz otworzyliśmy cykl konkretnych rozwiązań dla zachodniej i wschodniej części górnej Wisły, które w poprzednim okresie planistycznym uznaliśmy za newralgiczne. Wskazywaliśmy wtedy, że ochrony wymaga m.in. Kraków. Wykorzystaliśmy 6 lat na stosowne analizy i dlatego teraz możemy zaproponować gotowe rozwiązania. Kraków jest dowodem na wdrożenie w życie pierwszych planów i podjęcie wymaganych aktywności. Jednak konkretów dla obszaru górnej Wisły jest znacznie więcej m.in. działania prowadzone w Sandomierzu, Tarnobrzegu i innych mniejszych miejscowościach. Ważna jest dla nas także współpraca pomiędzy różnymi organami administracji, tylko razem można skutecznie walczyć z tak ogromnym i nieprzewidywalnym żywiołem, jakim jest powódź – powiedział Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.