• Z tego tekstu dowiesz się:
 • Jakich podwyżek oczekują pracownicy ARiMR
 • Jakie są oczekiwania dotyczące czasu pracy w ARiMR
 • Jakie są inne żądania pracowników ARiMR
 • Jakie programy dla rolników obsługuje ARiMR

Pracownicy ARiMR przyłączają się do strajku rolników

Spór zbiorowy, który toczy się pomiędzy związkami pracowników ARiMR a ministerstwem trwa od dwóch lat. Część postulatów związkowców została zaakceptowana. Jednak dwa, najważniejsze dla pracowników, nadal nie zostały zrealizowane. Spowodowało to wystąpienie do ministra i przyłączenie się do prowadzonego przez rolników strajku. Pracownicy ARiMR żądają przede wszystkim podwyżek. Zwracają też uwagę na fakt, iż są przeładowani pracą, nie mają czasu na szkolenia, ani wsparcia radców prawnych. Nie podoba im się fakt, że stale zwiększa im się zakres obowiązków bez przełożenia finansowego.

Jakie są żądania związków ARiMR?

 • Postulat 1. Podwyżki w wysokości 800,00 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.
 • Postulat 2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500,00 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.
 • Postulat 3. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500,00 – 1000,00 zł brutto.
 • Postulat 4. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.
 • Postulat 5. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce wynagrodzenia na pracownika.
 • Postulat 6. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.
 • Postulat 7. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.
 • Postulat 8. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.
 • Postulat 9. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Za dużo pracy, za mało pieniędzy

Związkowcy przekonują, że najważniejsze dla pracowników ARiMR są dwa pierwsze postulaty płacowe.

Obecna sytuacja ekonomiczna, czyli wciąż rosnąca inflacja oraz brak perspektyw na wzrost wynagrodzenia pracowników, powodują poważne problemy społeczne i ekonomiczne dla ludzi zatrudnionych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realny spadek wartości wynagrodzeń oraz ich adekwatności do wykonywanych przez pracowników ARiMR zadań sprawiają, że pracownicy od dłuższego czasu odczuwają wzrost frustracji i bezradności wobec pracodawcy, który naszym zdaniem nie troszczy się o pracowników w obecnej sytuacji. To przede wszystkim pracodawca jest odpowiedzialny za dbanie o pracowników i reagowanie na ich potrzeby. Wzrost wynagrodzeń w obecnym czasie jest priorytetem dla każdej osoby zatrudnionej w ARiMR. Nie może być sytuacji, w której dobro ludzi zatrudnionych w Agencji jest ignorowane i lekceważone przez pracodawcę. Nie zauważyliśmy żadnej dobrej woli pracodawcy w poprawie codziennej sytuacji pracowników. Wręcz należy stwierdzić, że nasze postulaty i działania na rzecz pracowników są traktowane po macoszemu – napisali w piśmie skierowanym do ministerstwa.

Jak podkreślają związkowcy pracownicy ARiMR, szczególnie ci z biur powiatowych, obsługują najwięcej działań i płatności, w tym także jednorazowych. W Agencji ponad 90% pracowników posiada wyższe wykształcenie, a zarobki większości pracowników z dwudziestoletnim stażem są znacznie niższe niż średnia krajowa, także niż średnia w instytucjach państwowych.

Obowiązków ciągle przybywa

Problemem jest także zbyt obszerny i stale zwiększający się zakres realizowanych działań, bez zwiększania ilości etatów, co prowadzi do przeładowania pojedynczych pracowników obowiązkami.

W ostatnich latach przybyło kilkadziesiąt nowych działań, nie przybyło nowych etatów, co więcej wiele zostało zamrożonych w związku z koniecznością podwyżek wynagrodzeń dla informatyków. Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023 - 2027, powoduje nie tylko kolejny wzrost zadań, ale również, konieczność przyswojenia zasad nowych programów – przekonują związki.

Wśród trudności pojawiających się w ARiMR wskazuje się także lekceważenie pracowników i znaczący wzrost pogorszenia warunków pracy.

Pozostawienie tych problemów bez wsparcia spowoduje odejścia z pracy kluczowych pracowników z wiedzą i doświadczeniem, niedostępnymi na rynku pracy. Pracownicy z dwudziestoletnim stażem mają poczucie, że ich lojalność i zaufanie nie są odpowiednio wynagradzane i szanowane. odatkowo, pojawiają się problemy z dyskryminacją i mobbingiem, a spadek motywacji powoduje frustrację wśród załogi. Warunki pracy są już na tak niskim poziomie, że jakość i szybkość realizacji zadań nawet mimo dobrej woli nie może zostać zrealizowana – dodają.

To jednak nie koniec kłopotów. Okazuje się bowiem, że pracownicy ARiMR muszą radzić sobie z nieprecyzyjnymi przepisami, słabą legislacją, a co za tym idzie frustracją rolników, która spada na nich.

Wiele jednorazowych działań z krótkim terminem realizacji powoduje problemy z niejasnymi przepisami i interpretacjami oraz odstąpienie od kontroli i zatwierdzania stałych płatności. Brak czasu i ciągłe goniące terminy negatywnie wpływają na jakość obsługi wniosków, co później może prowadzić do konieczności windykacji i naraża pracowników na wytykanie błędów podczas kontroli zewnętrznych - wyjaśniają.

Terminy zależą od kalendarza politycznego

Właściwie, gdzie nie przyłożyć ucha, nie jest dobrze. Wprowadzane co chwilę nowe programy dają się we znaki nie tylko rolnikom, lecz także pracownikom ARiMR, którzy nie dość, że nie mają wystarczająco dużo czasu, żeby się szkolić, to oferowane im formy edukacyjne są niewystarczające.

Duża ilość nowych przepisów wprowadza konieczność licznych szkoleń dla pracowników i zaliczenia wymaganych egzaminów. Niestety z braku czasu pracownicy nie mogą szkolić się samodzielnie, a szkolenia realizowane przez Centralę można uznać, za działania pro forma – piszą w swoim oświadczeniu. - Ze względu na upolitycznienie ARiMR często skala działań i programów, napięte terminy zależą od kalendarza wyborczego. Ilość pracowników w ARiMR jest ograniczona, brak etatyzacji, zamrażanie części etatów, a także odejścia z pracy sprawiają, że coraz trudniej jest realizować nowe programy.

Przestarzały sprzęt, którego działanie powoduje wiele komplikacji w obsłudze wniosków jest tylko kroplą, która przepełnia czarę goryczy.

Pracownicy chcą wsparcia radców prawnych

Istotnym problemem, na który wskazują pracownicy, a który ma duży wpływ na poprawność obsługi wniosków, jest brak możliwości korzystania przez pracowników biur powiatowych z porad radców prawnych.

Bardzo dużo radców zatrudnionych jest w Centrali, garstka natomiast w Oddziałach Regionalnych. W biurach powiatowych, czyli tam, gdzie następuję faktyczna obsługa płatności nie ma do dyspozycji żadnego radcy prawnego. Problematyczne jest również korzystanie z radców zatrudnionych w Oddziałach regionalnych. W przypadku odwołania od wydanej decyzji udział w procesie rozpatrywania sprawy w II instancji podejmuje ta sama osoba – przekonują związkowcy.

Jakie programy obsługują obecnie Biura Powiatowe ARiMR?

Pracownicy ARiMR w Biurach Powiatowych obsługują obecnie następujące działania:

 • Dokończenie kampanii 2022 dla płatności bezpośrednich, dobrostan zwierząt,
 • Rozpoczęcie kampanii 2023: Płatności bezpośrednie/ wsparcie obszarowe; termin: 15.03 - 15.05.2023 r. (po terminie do 9 czerwca) PS WPR 2023-2027
 • Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich; termin: 1.04 - 31.05.2023 r.
 • Pomoc krajowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy, termin: 14.04 - 30.06.2023 r.
 • Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich; termin: od 03.04
 • Wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych
 • IRZ - znaczące zmiany w obsłudze i identyfikacji zwierząt, zwiększona ilość pracy
 • Ewidencja producentów - wraz ze wzrostem ilości programów, zwiększona ilość wniosków o rejestrację osób fizycznych i prawnych
 • Kontynuacja obsługi działań premiowych Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, Premie dla Młodych Rolników, Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Obsługa Infolinii przez pracowników BP
 • Obsługa Techniczna na POK-u, działania doradcze, informacyjne i informatyczne
 • Rejestracja Ankiet 40+
 • Potwierdzanie Profilu Zaufanego
 • Potwierdzanie dokumentów „za zgodność z oryginałem” w bardzo dużej ilości dla działań premiowych i nowych interwencji
 • Szkolenia zewnętrzne rolników (IRZ, Ekoschematy), obsługa i uczestnictwo pracowników BP
 • Obsługa kontroli zewnętrznych
 • Odwołania
 • Ocena wsteczna 8
 • Windykacja, RIUP, ZW
 • Digitalizacja dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów, digitalizacja, brakowanie
 • Działania informatyczne w BP (serwery, łącza, wymiany dysków, bieżący „mały” serwis)
 • Działania marketingowe i informacyjne (dla KGW, Dzień Sołtysa, Bitwa Regionów i wiele innych), pozyskiwanie danych (zboża i kukurydza itp.)
 • Planowane działania:
  • Nawozy 25.04 - 31.05 (termin z 2022) 
  • Materiał siewny 25.05 - 25-06 (termin z 2022) 
  • Rozwój Małych Gospodarstw i inne działania premiowe – sierpień
  • Klęski, susza
  • Rozpoczęcie kontroli kompletności

W związku z narastającymi problemami i bardzo trudną sytuacją finansową pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NSZZ „Solidarność” i NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP podjęły decyzję o zakończeniu etapu mediacji i zdecydowały o rozpoczęciu procedury umożliwiającej przeprowadzenie strajku.