Proponuje się, aby do zadań tego Pełnomocnika, którym, w zamierzeniu projektu, będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, należały następujące sprawy:

1) monitorowanie podejmowanych działań związanych z rozwojem przetwórstwa rolnospożywczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

a) analiza sytuacji, problemów oraz identyfikacja potrzeb w zakresie wsparcia
rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego,
b) analiza możliwości wykorzystania unijnych i krajowych instrumentów prawnych i finansowych w celu wsparcia rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego,
c) przedstawianie propozycji działań w zakresie wsparcia rozwoju sektora
przetwórstwa rolno-spożywczego wdrażanych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Krajowego Planu Strategicznego oraz programów polityki spójności;

2) monitorowanie podejmowanych działań związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

a) analiza sytuacji i proponowanie rozwiązań prawnych związanych z poprawą pozycji rolnika w łańcuchu dostaw w sektorze rolno-spożywczym,
b) ocena stanu i proponowanie rozwiązań prawnych w zakresie stosunków umownych między podmiotami łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym,
c) ocena stanu i promowanie krótkich łańcuchów dostaw żywnościowych, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego,
d) ocena stanu i promowanie zorganizowanych form współpracy producentów rolnych, w tym spółdzielni rolniczych;


3) monitorowanie działań na rzecz poprawy stabilności sytuacji cenowej na krajowych rynkach rolnych, w tym:

a) wykorzystanie możliwości związanych ze Wspólną Polityką Rolną, w tym regulacji Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, na rzecz stabilizacji tych rynków,
b) poprawa transparentności rynków rolnych, w szczególności przez doskonalenie systemu informacji rynkowej;
4) współpraca z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych branż sektora rolnospożywczego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy.

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych jest celowe dlatego, że "w związku z dynamicznym rozwojem sektora przetwórstwa rolno-spożywczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest motorem rozwoju rynków rolnych oraz ukierunkowaniem wsparcia na inwestycje w tym sektorze, zachodzi konieczność podjęcia skoordynowanych działań w celu lepszego wykorzystania dostępnych środków". 

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że nowym wiceministrem rolnictwa z ramienia Solidarnej Polski będzie Norbert Kaczmarczyk.

Kolejne powołanie do rządu ma odpowiadać na oczekiwania ugrupowania Zbigniewa Ziobry, które chciało większej reprezentacji w gabinecie po zmianach w Zjednoczonej Prawicy.