Jak wynika z danych KOWR, łącznie w 2022 r. wyprodukowano 1,3 mln ton biokomponentów, w tym: 320,7 tys. ton bioetanolu, 977,8 tys. ton estrów metolowych oraz 3,6 tys. ton biowęglowodorów ciekłych.

Do ich wytworzenia wykorzystano 2,3 mln ton surowców. Wytworzone biokomponenty posłużyły głównie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli zapewnienia minimalnego udziału paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii i biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym.

Na przestrzeni ostatnich lat ilość produkowanych biokomponentów z roku na rok stopniowo rośnie. W ubiegłym roku wytworzono o 68% więcej biokomponentów niż w roku 2012! Dynamicznie rośnie szczególnie produkcja bioetanolu. Szczegółowe informacje są zawarte na wykresie poniżej.

Źródło: KOWR
Źródło: KOWR

Surowce do produkcji biokomponentów

W 2022 r. do produkcji biokomponentów wykorzystano ponad 2,3 mln ton surowców, przy czym do wytworzenia bioetanolu zużyto prawie 1,3 mln ton surowców, estrów metylowych około 1 mln ton, a biowęglowodorów ciekłych 5,4 tys. ton. Surowce te pochodziły przede wszystkim z produkcji rolniczej, przemysłu rolno-spożywczego oraz biodegradowalnej frakcji odpadów.

Do produkcji bioetanolu wykorzystywano głównie kukurydzę (810 tys. ton), odpady i pozostałości skrobiowe (381 tys. ton) oraz różnego rodzaju destylaty, w tym destylaty z pszenicy i kukurydzy, destylat z melasy oraz z odpadów i pozostałości (łącznie destylaty 40, 2 tys. ton), porektyfikaty oraz melas.

Produkując estry metylowe wytwórcy w głównej mierze wykorzystywali oleje roślinne (910 tys. ton, w tym olej rzepakowy 873 tys. ton) oraz zużyte oleje kuchenne (88 tys. ton). Biowęglowodory ciekłe wytwarzane były z różnego rodzaju alkoholi i destylatów (3,7 tys. ton) oraz z oleju rzepakowego (1,7 tys. ton).

Ilu jest producentów biokomponentów?

Zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów. Organem prowadzącym ww. rejestr jest Dyrektor Generalny KOWR.

Aktualnie do rejestru wytwórców wpisanych jest 21 podmiotów, z czego 5 jest uprawnionych do produkcji estrów metylowych, 12 bioetanolu, 1 estrów metylowych i bioetanolu oraz 3 biowęglowodorów ciekłych.

Ilu rolników produkuje surowce do biokomponentów?

Według danych resortu rolnictwa, powierzchnia gruntów rolnych pod uprawy energetyczne kształtuje się na poziomie około 6% powierzchni wszystkich użytków rolnych. Szacuje się, że krajowa produkcja biokomponentów (bioetanolu i estrów) utrzymuje stabilny rynek zbytu na około 2,2 mln ton rzepaku oraz około 600-700 tys. ton zbóż (głównie kukurydzy). Szacuje się też, że na przestrzeni ostatnich 5 lat sprzedaż rzepaku oraz kukurydzy na biopaliwa umożliwiła rolnikom uzyskanie przychodu w wysokości około 3,7 mld zł rocznie.

Krajowy rynek biopaliw wspiera wiele innych branż powiązanych z przetwórstwem surowców rolnych, w tym produkujących pasze. Sektor biopaliw umożliwia pozyskanie około 1,7 mln ton cennych wysokobiałkowych dodatków do pasz.

Szacuje się, że z rynkiem biopaliw w Polsce powiązanych jest około 150 tys. rolników dostarczających surowce do produkcji biokomponentów. Ponadto około 41 tys. miejsc pracy funkcjonuje bezpośrednio i pośrednio w branży wytwórców biokomponentów, gorzelnictwie oraz przemyśle olejarskim.