Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego. Na mocy tego zarządzenia między 1 października a ostatnim dniem lutego w latach 2022 – 2024 będzie można zabijać bobry oraz niszczyć tamy bobrowe w miejscach o największym nasileniu szkód, bez konieczności uzyskiwania odrębnych zezwoleń – informuje Podkarpacka Izba Rolnicza.

Zarządzenie RDOŚ zezwala na umyślne zabijanie bobrów przy użyciu broni myśliwskiej oraz na umyślne płoszenie i niepokojenie tych zwierząt. W czasie 3 lat jego obowiązywania przewidziano likwidację do 900 osobników w obwodach łowieckich na terenie działania zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu i Tarnowie.

Zdjęcie zakazów ochronnych wobec bobra nie dotyczy jednak obszarów rezerwatów przyrody, parków narodowych i obszarów Natura 2000. Rozporządzenie dokładnie określa liczbę bobrów do odstrzału oraz miejsca realizacji tych czynności, według zasięgu działania poszczególnych zarządów okręgowych PZŁ.

Odstrzałom podlegać mają głównie bobry w miejscach o największym nasileniu szkód na obszarach leśnych i rolnych. RDOŚ ma przekazywać PZŁ i Lasom Państwowym informacje o liczbie szkód bobrowych w rozbiciu na powiaty i gminy do dnia 15 września każdego roku w latach 2022 – 2024.

Zezwolenie dotyczy również umyślnego (ręcznego i mechanicznego) uszkadzania tam bobrowych przez myśliwych w miejscach, w których bobry powodują podtapianie gruntów leśnych i rolnych oraz niszczenie płodów i upraw rolnych, infrastruktury technicznej i innych rodzajów mienia.