Budżet całkowity Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” to 164,7 mln euro, z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy.

Uruchamiamy dzisiaj największy w Polsce i Europie program wsparcia w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG. Dbanie o środowisko to nie tylko wielkie przedsięwzięcia, takie jak dążenie do gospodarki zeroemisyjnej, to również edukacja uczniów na temat ekologii i zmian klimatycznych. Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony środowiska. Dofinansowanie zostanie skierowane zarówno do sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacji pozarządowych. Wszystkie planowane w programie inicjatywy są ważne i potrzebne – podkreśla 7 lutego br., minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy (m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych).

Wdrażanie Programu powierzono Ministerstwu Klimatu, które będzie współpracować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Środowiska (NEA), Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajową Agencją ds. Energii Islandii (OS). Ósmy już uruchomiony program III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce (z dziewięciu programów zarządzanych przez stronę polską) jest kontynuacją programów środowiskowych wdrażanych przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.

Informacje o najważniejszych obszarach programowych

Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
Obszar ten został podzielony na dwa komponenty: Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego” oraz „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach komponentu Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego przewiduje się następujące nabory:

  • Głęboka termomodernizacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
    Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej,
  • Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła,
  • Budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy pochodzenia rolniczego i leśnej.

W ramach komponentu Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych przewiduje się następujące nabory:

  • Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka),
  • Podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Dla obszaru Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne przewiduje się również współfinansowanie pożyczkowe ze środków NFOŚiGW, do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Oferowane w ramach tego instrumentu wsparcie nie tylko pozwoli beneficjentom na pełne zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji, ale przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferowanego dofinansowania i zapewni optymalne wykorzystanie środków dostępnych z Funduszy EOG i norweskich. Planowany budżet Programu na współfinansowanie projektów to 500 mln zł.