Europejski Parlament Wiejski to wspólna inicjatywą trzech organizacji społecznych działających na gruncie europejskim. Są to Sojusz Europejskiej Wspólnoty Wiejskiej (The European Rural Community Alliance), PREPARE - Partnerstwo dla obszarów wiejskich Europy (PREPARE - Partnership for Rural Europe), której członkiem jest polskie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, oraz Europejskie Stowarzyszenie Liderów Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European LEADER Association for Rural Development ELARD), której członkiem jest Polska Sieć Lokalnych Grup Działania.

Prawie 400 uczestników z 39 krajów wzięło udział w V Europejskim Parlamencie Wiejskim w Targach Kielce. Spotkali się tu mieszkańcy wsi, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz krajowych i instytucji Unii Europejskiej. Efektem jest opracowanie Deklaracji Mieszkańców Wsi, która jest wezwaniem do mobilizacji sił i zasobów w obliczu problemów jakimi są wojna, inflacja, kryzys ekonomiczny, susze, czy zmiany klimatu.

Deklaracja Mieszkańców Wsi uchwalona

Na co zwrócono uwagę w dokumencie? Pierwsza część Deklaracji „Odporność na kryzysy” dotyczy społeczności wiejskich, które odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego świata. W drugiej części - „Bezpieczeństwo i solidarność” podkreślono znaczenie równości, praw człowieka i solidarności, które jako podstawowe wartości zapewniające bezpieczeństwo w obliczu globalnych wyzwań powinny stanowić kluczowe fundamenty polityki. Według autorów wsparcie oferowane dla społeczności nie powinno być ograniczane przez biurokrację, czy brak zaufania na poziomie krajowym lub europejskim. Członkowie parlamentu wiejskiego zwracają także uwagę na możliwości korzystania z funduszy unijnych, zwłaszcza na potrzebę uproszczenia procedur, dostępności na poziomie lokalnym i dostosowaniu wsparcia do potrzeb i wyzwań.

Uczestnicy wydarzenia odnieśli też do konfliktów zbrojnych.  - Wszystkie szczeble rządów, społeczności i osób fizycznych powinny być świadome znaczenia gotowości i aktywnie budować odporność, m.in. w postaci wiedzy, gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, rezerw energetycznych i paliwowych oraz zabezpieczenia dostępu do wiarygodnych informacji – czytamy. 

Europejska wieś bez węgla

W obliczu kryzysu energetycznego, z jakim zmaga się cała Europa, oraz wyzwań w zakresie ochrony środowiska, nie zabrakło odniesień i do tych kwestii. W dokumencie widnieje zdecydowane stwierdzenie, że należy szybko stawić czoła zmianom klimatu oraz utracie bioróżnorodności. Autorzy Deklaracji podkreślają, że trzeba przestać korzystać z węgla, a na terenach wiejskich mają być lokowane odnawialne źródła energii, z których mieszkańcy będą mogli czerpać.  Centrum Doradztwa RolniczegoCałość zamyka sprzeciw wobec nieustannie rosnących kosztów produkcji i cen.

Polskie organizacje na zjeździe Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

W trakcie spotkania zorganizowano także wyjazdy studyjne do świętokrzyskich wsi, co dało możliwość poznania polskiego rolnictwa przez gości z zagranicy. Trzeciego dnia zorganizowano warsztaty tematyczne, np. z wpływu programów unijnych na rozwój wsi czy z krótkich łańcuchów dostaw żywności.

W wydarzeniu nie zabrakło organizacji reprezentujących środowiska wiejskie z Polski. - Myślę, że to ciekawe wydarzenie, dzięki któremu miałam możliwość porozmawiania z osobami z całej Unii Europejskiej, wymiany poglądów oraz wizji na przyszłość - mówi Magdalena Domagała, przedstawicielka Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, a także rolniczka z okolic Piotrkowa-Trybunalskiego.
- Najbardziej podobało mi się spotkanie z wykładowcą z Irlandii, który przedstawił nam rozwiązania jakie stosuje u siebie w kraju, gdzie posiadają własne eko osiedle, a budując domy biorą pod uwagę wprowadzania alternatywnych źródeł ciepła - dodaje Magda.