Według najnowszego raportu GUS "Rachunki leśne w Polsce w 2020 r. ", w końcu tego roku powierzchnia gruntów leśnych w Polsce wyniosła 9464,2 tys. ha i w ciągu roku zwiększyła się o 1,3 tys. ha.

W wyniku przeklasyfikowania gruntów nieleśnych na grunty leśne przybyło 0,9 tys. ha, natomiast z powodu wylesień ubyło tylko 0,3 tys. ha gruntów leśnych.

A więc bilans zysków i strat wychodzi na plus.

Wg danych GUS, powierzchnia gruntów leśnych w lasach dostępnych dla pozyskiwania drewna w końcu 2020 r. wyniosła 9159,5 tys. ha i stanowiła, podobnie jak rok wcześniej, 96,8% powierzchni gruntów leśnych ogółem.

Wartość gruntów leśnych w końcu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 39,5 mld zł i wzrosła o 1,4% (w cenach bieżących) w stosunku do zanotowanej przed rokiem. Wartość gruntów leśnych dostępnych dla pozyskiwania drewna wyniosła 38,1 mld zł, co stanowiło 96,6% wartości gruntów leśnych ogółem.

Bilans zasobów drzewnych na pniu

Zasoby drzewne na pniu w polskich lasach w końcu 2020 r. wyniosły 2669,0 mln m3 i w ciągu roku zwiększyły się o 0,5%. W wyniku rocznego przyrostu miąższości drzewostanów, skorygowanego o śmiertelność drzew, przybyło 77,9 mln m3 drewna na pniu (o 2,1% mniej niż w 2019 r.), podczas gdy pozyskano 49,6 mln m3 (o 6,4% mniej niż rok wcześniej). Zasoby drzewne na pniu dostępne dla pozyskiwania drewna w końcu 2020 r. wyniosły 2561,1 mln m3 i stanowiły 96,0% ogółu zasobów drzewnych na pniu.

W końcu 2020 r. wartość produkcyjna zasobów drzewnych na pniu w lasach dostępnych dla pozyskiwania drewna osiągnęła 325,6 mld zł i była o 3,2% wyższa niż rok wcześniej (w cenach bieżących). W ciągu roku, w wyniku przyrostu netto miąższości drzewostanów, wartość ta wzrosła o 9,6 mld zł, natomiast pozyskano drewno o wartości 7,0 mld zł.

W końcu 2020 r. w lasach niedostępnych dla pozyskiwania drewna, których powierzchnia wyniosła 304,7 tys. ha, znajdowało się 107,9 mln m3 zasobów drzewnych, co stanowiło 4,0% ogółu zasobów. Potencjalna wartość produkcyjna tych zasobów ukształtowała się na poziomie 17,1 mld zł.

Rachunki ekonomiczne działu leśnictwo i pozyskiwanie drewna

W 2020 r. wartość produkcji globalnej działu leśnictwo i pozyskiwanie drewna (zgodnie z EFA) wyniosła 22,5 mld zł, z czego wartość produkcji wyrobów charakterystycznych dla działalności leśnej osiągnęła 19,9 mld zł, a usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna – 1,7 mld zł.

W analizowanym okresie wartość produkcji globalnej, wynikająca z rocznego przyrostu miąższości drzewostanów w lasach dostępnych dla pozyskiwania drewna, ukształtowała się na poziomie 9,5 mld zł. Produkcja drewna nieobrobionego osiągnęła wartość 8,2 mld zł, w tym 95,6% stanowiło drewno okrągłe.

W 2020 r. zużycie pośrednie w analizowanym dziale wyniosło 14,9 mld zł. Znaczną jego część stanowiło zużycie drzew, sadzonek, nasion drzew i krzewów leśnych (o wartości 6,9 mld zł), z czego zdecydowana większość to drzewa usunięte z lasów dostępnych dla pozyskiwania drewna. W zużyciu pośrednim istotną pozycję stanowią również usługi charakterystyczne dla działalności leśnej, których wartość w omawianym roku osiągnęła 1,7 mld zł.

W 2020 r. wartość dodana brutto w dziale leśnictwo i pozyskiwanie drewna ukształtowała się na poziomie 7,6 mld zł, a wartość dodana netto – 6,8 mld zł. Nakłady pracy w analizowanym dziale wyniosły 50,0 tys. rocznych jednostek pracy1, w tym osób samozatrudnionych – 7,6 tys. rocznych jednostek pracy.