Oferta konsorcjum w składzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wygrała przetarg na realizację projektu pt. „Platforma Żywnościowa” ogłoszonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego został zgłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako kluczowy dla rozwoju sektora rolniczego w Polsce.

- Grupa Kapitałowa GPW uwzględniła uruchomienie platformy obrotu towarami rolnymi w aktualnej strategii do 2022 roku. Posiadamy niezbędne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu obrotu instrumentami na rynku finansowym a także towarowym, dlatego też jesteśmy przygotowani do prowadzenia pionierskiego projektu uruchomienia „Platformy Żywnościowej”. Zdajemy sobie sprawę z wymiaru projektu, który ujęty został w strategicznych dokumentach rządowych - powiedział Marek Dietl, prezes GPW.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie studium wykonalności wdrożenia „Platformy Żywnościowej” dla wytypowanych w ramach analizy rynku grup produktów rolnych, które mogą być przedmiotem obrotu handlowego na platformie elektronicznej, opracowanie dokumentów operacyjnych niezbędnych do wdrożenia platformy oraz uruchomienie pilotażowe „Platformy Żywnościowej”.

- Projekt „Platformy Żywnościowej” przyczyni się do stworzenia nowych impulsów rozwojowych dla sektora rolno-spożywczego w Polsce. Cieszymy się, że nowoczesne rozwiązania funkcjonujące na rynku kapitałowym mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
w warunkach rosnącej konkurencji na globalizujących się rynkach. Warszawska giełda podąża ścieżką rozwojową innych rozwiniętych platform giełdowych, które na przestrzeni lat bardzo zdywersyfikowały swoją ofertę produktową, wchodząc w różne sektory gospodarcze i poszerzając listę oferowanych instrumentów - powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Na początkowym etapie projektu będzie prowadzona wielowarstwowa, szczegółowa analiza projektowa, na podstawie której zostaną określone finalne rozwiązania funkcjonalno-organizacyjne i biznesowe dla uruchomienia giełdowego rynku rolnego. W pierwszej kolejności przewidywane jest stworzenie rynku bazowego z fizyczną dostawą towarów, ale w dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie rynku terminowego. Zorganizowana, elektroniczna platforma obrotu dostarczy nowych możliwości handlu dla wielu grup uczestników rynku rolnego. W fazie pilotażowej projektu możliwe będzie rozpoczęcie obrotu dla jednego produktu rolnego, wybranego w ramach fazy badawczej projektu.

Oprócz KOWR w skład konsorcjum projektu wchodzą także Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS). Środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji projektu pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.