PRZEGLĄD PRASY: Występująca od kilku lat koncentracja produkcji mleka powoduje wzrost liczby dużych gospodarstw specjalizujących się w tej dziedzinie. Akcesja Polski do UE spowodowała otwarcie nowych rynków zbytu, zmobilizowała polskich producentów mleka do poprawy standardów sanitarno – weterynaryjnych w gospodarstwach oraz poprawę dobrostanu zwierząt.

Przełożyło się to na poprawę jakości polskiego mleka, a także na wzrost cen, co w rezultacie wpływa na poprawę dochodów gospodarstw produkujących mleko.
Analizując koszty produkcji mleka można stwierdzić, że w roku 2005 w stosunku do roku 2004 wzrosły one o 6,56 proc. a w I półroczu 2006 o 11,47 proc. przy wydajności 4000 l mleka. W oborach o wyższych wydajnościach ok. 6000 l/rocznie wzrost kosztów produkcji 1 l mleka nie był już tak wysoki i wynosił odpowiednio dla 2005 r. - 5,36 proc. i dla 2006 r. - 8,93 proc. Ceny skupu mleka w tym okresie wzrosły jedynie o około 6 proc. (2005 r. – 5,75 proc., 2006 r. – 6,89 proc.).

W 2005 r. w stosunku do 2004 r. zmiana cen towarów i usług zużywanych w procesie produkcji rolniczej spowodowała wzrost kosztów produkcji mleka od 2 proc. W gospodarstwach produkujących mleko na małą skalę do 4,1 proc. W przypadku średniej skali produkcji mleka (8 - 16 krów). Cena skupu w tym okresie wzrosła o 6 proc.

Podsumowując można stwierdzić, że w ostatnich trzech latach poprawiła się sytuacja ekonomiczna producentów mleka poprzez wzrost opłacalności produkcji. Producenci, którzy mają krowy o wydajności powyżej 6000 l rocznie, zyskali najwięcej.

Na podstawie ekspertyzy specjalistów z Instytutu Zootechniki, Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Rolniczej w Krakowie.

Źródło: Poradnik Rolniczy