Zgodnie z  ustawą o ochronie przyrody wywrotem nazywamy drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Złom zaś to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu np. w wyniku działania czynników naturalnych. Jak należy postąpić z drzewem wywróconym po burzy?

Wezwanie straży pożarną w celu usunięcia wywróconego drzewa

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami prawa to ustawa o ochronie przyrody z 17 czerwca 2017 r. reguluje dokładnie, w jakim przypadku musimy zgłosić stosownemu urzędowi wycinkę drzew na prywatnej posesji, a kiedy takie prace nie wymagają odpowiedniego zgłoszenia.

Ustawa ta wprowadza zupełnie inne regulacje, w przypadku konieczności wycięcia wiatrołomu, który przewrócił się na skutek np. wichury lub burzy. 

Nie możemy samodzielnie usunąć powalonego (wywrotu) lub złamanego drzewa (złomu), jeśli wcześniej nie złożyliśmy wniosku w stosownym urzędzie.

Co zatem zrobić, gdy na naszej posesji leży powalone lub złamane drzewo? Wszystko zależy od tego, jak wielkie zagrożenie stwarza taki wywrot lub złom.

Jeżeli powalone lub częściowo złamane drzewo może zagrozić zdrowiu lub życiu mieszkańcom to zgodnie z Art. 83 f. ust.1, pkt 14 ustawy o ochronie przyrody to jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu mają obowiązek usunąć taki wywrotu lub złomu. Wtedy cały obowiązek związany ze zgłoszeniem usunięcia uszkodzonego drzewa przypada na jednostkę dokonującą oczyszczenia terenu.

Jak określa ustawa o ochronie przyrody w przypadku, gdy zgłosimy konieczność usunięcia wywrotu lub złomu wyżej wymienionym służbom np. ochotniczej straży pożarnej to w jej obowiązku (w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu) leży przekazanie informacji o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu do właściwego organu w celu wydania zezwolenia.

Ponadto, taka jednostka musi podać liczbę drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także przedłożyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Jednak należy pamiętać, że możemy zgłosić się o pomoc np. do straży pożarnej kiedy istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców z powodu przewróconego drzewa, które np. uszkodziło linie lub urządzenia energetyczne. Co zrobić, gdy nie istnieje realne zagrożenie życia?

Usuwanie wywrotów i złomów dopiero po oględzinach

Właściciel posesji może też samodzielnie usunąć powalone drzewo. Jednak w pierwszej kolejności ma obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia wiatrołomu. Można to zrobić telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pisemnie. 

Pamiętajmy, że musimy powiadomić urzędnika czy dokonamy usunięcia na własną rękę czy też skorzystamy z usług jednostek urzędu gminy lub miasta. 

Zanim nastąpi wydanie zezwolenia na miejscu musi pojawić się właściwy pracownik urzędu gminy lub miasta. Jego zadaniem będzie dokonanie oględzin, udokumentowanie zdarzenia oraz stwierdzenie że powalone drzewo nadaje się do wycinki. Do porównania sprzętu dedykowanego do wycinki drzew polecamy Giełdę Rolną.

Jak określa dokładniej ustawa o ochronie przyrody:

"(...) po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot."

W protokole urzędnik podaje w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Następnie najpóźniej po 14 dniach wydana zostanie decyzja. Dopiero po otrzymaniu zgody właściciel posesji może legalnie usunąć taki wiatrołom.

Jeżeli  nielegalnie usuniemy złom lub wywrot to karę obniża się o 50% jednej opłaty za usunięcie pod jednym warunkiem. Urzędnik ocenia czy wiatrołom był przeznaczony do wycinki, więc warto zawsze mieć odpowiednią dokumentację (zrobić zdjęcia).

Urząd może odstąpić od nałożenia kary w przypadku , gdy usunięcie wywrotu lub złomy było uzasadnione stanem wyższej konieczności, czyli zagrażało ludziom lub obiektom budowlanym.