Podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uruchomiło cały cykl wyborczy. W postanowieniu prezydent wskazał jako datę wyborów niedzielę, 15 października 2023 r., a także określił dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym (tzw. kalendarz wyborczy).

Tegoroczna kampania wyborcza formalnie potrwa 67 dni.

O jakich terminach musza pamiętać politycy, a o jakich wyborcy? Podpowiadamy.

Kalendarz wyborczy 2023. Terminy ważne dla polityków

28 sierpnia 2023 r.

 • Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych.

6 września 2023 r. do godz. 16

 • Zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

11 września 2023 r.

 • Utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

15 września 2023 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

25 września 2023 r.

 • Powołanie obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

30 września do 13 października 2023 r. do godz. 24

 • Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

10 października 2023 r.

 • Składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 par. 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego.

13 października 2023 r. o godz. 24

 • Zakończenie kampanii wyborczej.

15 października 2023 r., w godz. 7–21

 • Głosowanie.

Kalendarz wyborczy - terminy ważne z punktu widzenia kampanii wyborczej, fot. farmer.pl
Kalendarz wyborczy - terminy ważne z punktu widzenia kampanii wyborczej, fot. farmer.pl

Kalendarz wyborczy 2023. Terminy ważne dla wyborców

1 września do 12 października

 • składanie przez wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, 
 • składanie przez wyborców wniosków o zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejsce stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.

2 października 2023 r.

 • Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

5 października 2023 r.

 • Podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f par. 1 Kodeksu wyborczego.

6 października 2023 r.

 • Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

10 października 2023 r.

 • Składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

12 października 2023 r.

 • Poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

15 października 2023 r., w godz. 7–21

 • Głosowanie.

Kalendarz wyborczy - terminy ważne z punktu widzenia wyborców, fot. farmer.pl
Kalendarz wyborczy - terminy ważne z punktu widzenia wyborców, fot. farmer.pl