Program jest realizowany nieprzerwanie od 2011 roku i ma na celu zachowanie i ochronę bioróżnorodności i zasobów wodnych Ziemi Żywieckiej poprzez regularne koszenie łąki. W ramach programu rolnicy/właściciele gruntów w gminach Jeleśnia, Węgierska Górka i Radziechowy-Wieprz zobowiązani są do regularnego koszenia łąk z poszanowaniem określonych zasad (odpowiednich terminów, technik i metod  oraz usuwania gatunków ekspansywnych i inwazyjnych). Od 2017 roku programem zarządza Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Rolnicy, w zamian za koszenie łąk dwa razy w roku (w lipcu i wrześniu) mogą skorzystać z rekompensaty w wysokości 2,5 tys. zł/ha. Na obszarach objętych dopłatą nie można stosować nawozów (w tym organicznych) i pestycydów, oraz prowadzić działań mogących wpłynąć na jakość wód podziemnych.

W 2019 roku programem objęto 52 ha gruntów należących do 97 rolników. Liczba rolników uczestniczących w tej inicjatywie wzrosła na przestrzeni lat, a sama inicjatywa jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców regionu żywieckiego. W wyniku programu zahamowano zarastanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz poprawiono infiltrację wody. Projekt pozwolił zachować gatunki roślin podlegających ochronie prawnej, które są wysoce zagrożone z powodu zaniechania użytkowania łąk górskich - m.in. program zapobiegł wyginięciu szafranu spiskiego w Sopotni Małej na Polanie Monarskiej.

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania anonimowej ankiety, która dotyczy opinii rolników na temat kontraktów na dobrowolne działania rolników na rzecz środowiska i klimatu. Analizujemy cztery typy kontraktów, które są opisane w treści ankiety.
Ankieta umieszczona jest >>> TUTAJ