Odstrzał sanitarny dzików to działanie, o które Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej zabiegał przez ostatnie dwa lata - nie tylko w strefach zagrożenia i z ograniczeniami, ale również na pozostałym obszarze kraju, gdzie populacja dzików przybrała rozmiary alarmujące.

Według Związku projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego w strefach zagrożenia i z ograniczeniami jest konieczny ale wymaga doprecyzowania:

1.      Ze względu na duże błędy szacowania populacji dzików i sprzeczne informacje dotyczące obecnego zagęszczenia populacji dzików proponujemy wpisać do rozporządzenia 40 tys.  dzików jako liczbę podlegającą odstrzałowi sanitarnemu. Wpisanie zagęszczenia populacji na poziomie "co najwyżej 0,5 osobnika/km kw." prowadzi do nieustających dyskusji, czy poziom ten już został osiągnięty czy nie.

2.      Ponadto uważamy, że okres objęty rozporządzeniem powinien być ściśle określony w rozporządzeniu i ograniczony do kilku miesięcy. Rozłożenie odstrzału sanitarnego na dłuższy okres nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, czyli ograniczenia możliwości przenoszenia wirusa pomiędzy dzikami. 

3.      Odstrzałem powinny zostać objęte również lochy. Zgodnie z zaleceniami EFSA jest to najbardziej skuteczny sposób na zmniejszenie populacji dzików w rejonie występowania wirusa ASF. 

4.      Odstrzałem sanitarnym należy objąć wszystkie gminy z obszarów zagrożenia i z ograniczeniami łącznie z terenem Białowieskiego Parku Narodowego. W przeciwnym razie teren Parku stanie się siedliskiem choroby, a pieniądze publiczne wydane na odstrzał sanitarny zostaną zmarnowane.