Według wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, ocena stanu polskiego systemu zaopatrzenia w wodę, a także określenie potrzeb wynikających z obowiązku wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wymaga zebrania i przeanalizowania wielu informacji, w szczególności o potrzebach gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

- Dlatego do każdej polskiej gminy zostaną skierowane ankiety zawierające najistotniejsze pytania, pozwalające na ocenę potrzeb finansowych oraz oczekiwań w zakresie zmian w przepisach, czy wsparcia merytorycznego - powiedział.

Dodał, że ankiety te są istotne z uwagi na środki przeznaczone dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej w ramach nowej perspektywy finansowej. Dlatego im więcej gmin weźmie w nich udział, tym większa będzie dokładność szacowanych potrzeb i możliwości finansowania przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo dostaw wody.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało, że realizuje obecnie projekt "Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi", który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wskazało, że Parlamencie Europejskim trwają prace dotyczące nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wody pitnej poprzez dostosowanie zalecanych wartości badanych parametrów do postępu technicznego. Dodatkowo dyrektywa wprowadza szereg zmian, związanych m.in. z koniecznością ustanowienia jednolitej europejskiej listy dla materiałów do kontaktu z wodą pitną, ograniczeniem wycieków czy obowiązkiem informowania konsumentów - czytamy.

Przepisy unijne dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 przewidują możliwość dofinansowania przedsiębiorstw i instytucji działających w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w celu implementacji wymagań wyżej wymienionej dyrektywy. Dofinansowanie uwarunkowane jest opracowaniem krajowego planu inwestycyjnego. W tym celu realizowany jest projekt "Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" - napisano w komunikacie.