10 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Pogotowia Strajkowego Rolników w skład którego wchodzą NSZZ RI „Solidarność”,  OPZZRiOR, ZZR Samoobrona, ZZR Korona, ZZR Ojczyzna oraz IGR z Premierem Mateuszem Morawieckim i Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem.

 - Po otrzymaniu pisma od Ministra Kowalczyka podjęliśmy decyzję o utrzymaniu pogotowia strajkowego – informuje Tomasz Obszański, Prezes NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. - W dalszym ciągu będziemy  prowadzić trójstronny dialog z Premierem i MRiRW w celu osiągnięcia szerszych zmian i regulacji w dziedzinie gospodarki rolnej naszego kraju oraz będziemy monitorować terminy i postępy realizacji poszczególnych postulatów. Stan polskiego rolnictwa  w sektorach zbóż, nawozów czy produkcji trzody chlewnej wymaga pilnej interwencji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak zaznacza Obszański natychmiastowej reakcji wymaga też system oddłużeniowy. Przygotowana ustawa oddłużeniowa w praktyce nie funkcjonuje, a rosnące koszty zaciągniętych przez rolników kredytów w wielu przypadkach doprowadzają gospodarstwa do ruiny. W tym obszarze potrzeba mądrych, skutecznych i pilnych działań. To od tego zależy czy polskie gospodarstwa rolne przetrwają.

Rolnicy są zadowoleni z podjętego dialogu, jednak, jak przekonują, nie jest to moment, w którym mogą spocząć na laurach. - Mimo zapewnień o działaniach i zrozumieniu naszych problemów, nie zapominamy w jak trudnej sytuacji znajdują się obecnie polskie gospodarstwa rolne – tłumaczy przewodniczący.

-  W związku z powyższym, w dalszym ciągu będziemy zdecydowanie naciskać na rząd, proponować rozwiązania a w przypadku braku dialogu i kompromisu będziemy manifestować nasze niezadowolenie wychodząc na ulice i obierając inne formy protestu - dodaje. 

Czy strajk rolników się odbędzie?

Co to oznacza w praktyce? – Na chwilę obecną utrzymujemy pogotowie strajkowe, jednak poza oddziałem zachodniopomorskim na 17 stycznia nie planujemy żadnych protestów Teraz będziemy uważnie przyglądać się i rozliczać z obietnic. Oczekujemy jak najszybszej realizacji naszych postulatów i to podkreślaliśmy na spotkaniu z przedstawicielami rządu. Nie zamierzamy odpuścić – mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ RI Solidarność. 

 Co na to ministerstwo?

W przekazanej przez ministra Kowalczyka odpowiedzi znajdziemy propozycję rozwiązań większości rolniczych postulatów.

W temacie niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy ministerstwo informuje, że wjeżdżające na teren Polski zboże jest ewidencjonowane i kontrolowane. Jak przekazuje minister Kowalczyk do Polski napływa jedynie zboże nasienne - kontrolowane przez PIORiN, zboże paszowe – kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną i zboże konsumpcyjne – kontrolowane przez IJHARS.

 

Zgodnie z przekazaną przez ministerstwo informacją zastopowany został napływ tzw. zboża technicznego, a samo pojęcie przestaje funkcjonować. Dodatkowo zapowiedziane zostało wzmocnienie  kontroli wjeżdżającego na teren kraju zboża pod kątem obecności pestycydów – w tym celu zostały zakupione chromatografy.

Jak informuje ministerstwo wystosowane zostało do Komisji Europejskiej pismo w sprawie zakończenia derogacji na transport zboża z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. Wniosek ten zostanie przedstawiony na najbliższej Radzie Ministrów ds. Rolnictwa UE, która odbędzie się 30 stycznia. Polski resort zwrócił się w tej sprawie o poparcie do ministerstw Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Jednocześnie prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską mające na celu wprowadzenie deklaracji przewozowej, która określać będzie końcowego odbiorcę transportu.

Zadeklarowane zostało również przeanalizowanie propozycji utworzenia terminala zbożowego w Świnoujściu.

W odpowiedzi na pozostałe postulaty rolników ministerstwo proponuje następujące rozwiązania:

 • trwa analiza możliwości zastosowania specjalnego znakowania paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej,
 • w sprawie paliwa zostanie zwiększony zwrot części akcyzy do 1,20 zł/litr,
 • rząd wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zwiększenie dotacji do paliwa rolniczego (ponad akcyzę) do 2,50 zł/litr, w ramach rekompensaty za podwyżkę cen,
 • prowadzone są rozmowy z przedstawicielami zakładów azotowych mające na celu opracowanie systemów wsparcia, które wpłynęłyby na obniżenie kosztów produkcji nawozów,
 • premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Henryk Kowalczyk wystąpili do Komisji Europejskiej o zgodę na traktowanie gospodarstw rolnych jako gospodarstw domowych, co pozwoliłoby na zapewnienie wakacji kredytowych,
 • w zakresie opłacalności produkcji rolnej Ministerstwo skupia się na aktywnym poszukiwaniu rynków zbytu poza UE,
 • planowane jest rozszerzenie oddziaływania Krajowej Grupy Spożywczej w zakresie możliwości handlu nawozami, zbożem i odbudowy lokalnego przetwórstwa,
 • Kontynuowane mają być programy wsparcia producentów świń

Jednym z najistotniejszych postulatów rolników było utworzenie Funduszu Gwarancji Rolnych. Zgodnie z obietnicami MRiRW projekt ustawy jest już gotowy i w najbliższym czasie trafi do konsultacji społecznych. Sam fundusz mógłby zacząć działać na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

 O co walczą rolnicy?

Podczas kolejnych spotkań – najpierw z wicepremierem Kowalczykiem, a później także z premierem Morawieckim rolnicy postulowali przede wszystkim o zwrócenie uwagi na trudną sytuację polskiej wsi i podjęcie szybkich działań naprawczych, które zapobiegłyby zapaści w sektorze rolnictwa.

Postulaty złożone na ręce premiera: 

 • wprowadzenie kaucji (cła) na zboże wjeżdżające do Polski,
 • utworzenie korytarzy drogowych dla zbóż do portu lub granic krajów trzecich, a w przypadku takich możliwości stworzenie systemu konwojów tranzytowych (monitoring pojazdów GPS do miejsca docelowego),
 • rozszerzenie kompetencji IJHARS umożliwiające kontrolowanie punktów skupu zbóż i innych podmiotów skupujących płody rolne.
 • natychmiastowe uruchomienie skupu interwencyjnego przez KGS zbóż, kukurydzy i rzepaku po średniej, rocznej cenie GUS,
 • Ochrona gospodarstw rodzinnych poprzez:
 1.  zawieszenie na najbliższy okres wdrażania tzw. Zielonego Ładu ze wszystkimi jego konsekwencjami celem wyrównania szans i konkurencyjności polskiego rolnictwa,
 2. wprowadzenie klauzuli ochronnej przez KE na podstawie rozporządzenia UE 870/2022,
 3. wprowadzenie programu oddłużeniowego dla rolników, którzy nie z ich winy popadli w zadłużenie gdyż obecne programy są niewystarczające,
 4. wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego dla oszukanych rolników.
 • Utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej poprzez:
 1. wprowadzenie paliwa rolniczego na wzór krajów UE,
 2. obniżenie cen nawozów azotowych około 2500 zł,
 3. wprowadzenie wakacji kredytowych obniżenie oprocentowania kredytów rolniczych oraz wprowadzenie kredytów niskooprocentowanych maksymalnie 2% (na przykładzie kredytów mieszkaniowych) na bezpośrednią produkcję rolną,
 4. zmniejszenie poziomu cen energii dla gospodarstw rolnych oraz (małych średnich) zakładów przetwórczych.

 

 

 

.