Chodzi o strategiczny projekt LIFE "Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury".

Jak wskazała podczas środowej konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, przygotowywany przez ok. dwa lata projekt jest największym pod względem obszaru przedsięwzięciem związanym z czynną ochroną przyrody polskiej. - Dziś wchodzimy w etap realizacji tego projektu - powiedziała.

Na realizację projektu przeznaczonych zostanie 165 mln zł, z czego ok. 35 proc. - tj. 58 mln zł - pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dalsze 99 mln zł to środki z Komisji Europejskiej, a pozostałe 8 mln zł - wkład własny.

- Torfowiska, oprócz tego że są siedliskami dla szeregu cennych roślin i zwierząt, pełnią wiele ważnych funkcji środowiskowych, takich jak retencja wód opadowych czy naturalne oczyszczanie wód. To także jedne z najszybciej zanikających ekosystemów naszej strefy klimatycznej - ulegają postępującej degradacji wskutek zmian warunków hydrologicznych, głównie w wyniku przeprowadzonej przed laty niewłaściwej melioracji oraz zmian ich sposobów użytkowania - mówiła wiceminister Golińska.

Z kolei obecny na konferencji wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek wskazał, że "oprócz inicjatyw służących ochronie najcenniejszych elementów przyrody, niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska".

Założono, że w wyniku realizacji projektu po czterech latach od rozpoczęcia działań nastąpi poprawa stanu blisko 20 proc. powierzchni siedlisk bagien, torfowisk lub innych obszarów Natura 2000; po dziewięciu latach renaturalizacja ma natomiast objąć 20-35 proc. tych obszarów.

Według szacunków przedstawionych na konferencji na terenie Polski mokradła naturalne i odwodnione występują na obszarze o powierzchni ok. 4,4 mln ha, wśród których około 1,3 mln ha to ponad 50 tys. torfowisk o powierzchni większej od 1 ha.

Przypomniano, że Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

NFOŚiGW oprócz wsparcia merytorycznego przygotowania i realizacji projektów udziela bezzwrotnego dofinasowania projektów LIFE, dzięki czemu mogą być one realizowane przy wkładzie własnym na poziomie 5 proc. - dodano.

Wnioskodawcą projektu LIFE "Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury" jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, natomiast współbeneficjentami: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.