Fundusze promocji zostały utworzone na mocy ustawy z maja 2009 r. Obecnie jest ich dziesięć (Fundusz Promocji: Mleka; Mięsa Wieprzowego; Mięsa Wołowego; Mięsa Końskiego; Mięsa Owczego; Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; Owoców i Warzyw; Mięsa Drobiowego; Ryb), Fundusz Promocji Roślin Oleistych działa od 1 sierpnia 2019 r.

Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą, składającą się z 9 członków (5 przedstawicieli producentów produktów rolno-spożywczych właściwych dla danego funduszu, 3 przedstawicieli przetwórców produktów rolno-spożywczych właściwych dla danego funduszu oraz 1 przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych).

Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata. Do zadań komisji zarządzających należy m.in.: reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji wobec ministra rolnictwa i innych organów administracji publicznej; ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji; opracowywanie planu finansowego funduszu i sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu.

Do obowiązków komisji należy także uchwalanie regulaminu danej komisji oraz opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji.

Fundusze mają wspierać marketing rolny, wzrost spożycia oraz promować produkty rolno-spożywcze. Na ten cel dysponują one pieniędzmi zebranymi ze sprzedaży zwierząt i płodów rolnych, rocznie jest to kwota rzędu 70 mln zł.

Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka, natomiast wpłaty na pozostałe fundusze promocji naliczane są w wysokości 0,1 proc. wartości od sprzedaży żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu, ryb, zboża owoców i warzyw.

Administrowaniem funduszami promocji oraz obsługą rachunków bankowych poszczególnych funduszy zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W związku z aktualnymi zasadami i ograniczeniami w organizowaniu spotkań, w związku z Covid-19, akty powołania członków komisji zarządzających poszczególnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zostały wysyłane drogą pocztową na adresy organizacji, które zgłosiły kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu - poinformował resort.