Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki Elewarr rozpoczęło się 18 lipca. Kandydaci mieli czas na zgłoszenie do 25 lipca. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu mogła być osoba, która spełniała łącznie następujące warunki:

  • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełnia inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Ostatecznie nowym prezesem Elewarru został Hubert Grzegorczyk. Jak wynika z notki biograficznej zamieszczonej na stronie spółki, Grzegorczyk jest absolwentem politologii, o specjalności dot. samorządów terytorialnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oprócz tego ukończył podyplomowe studia z polityki gospodarczej, finansów i bankowości na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest także absolwentem Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W czasie studiów na UMK w Toruniu był działaczem Samorządu Studenckiego, w tym m.in. członkiem Senatu UMK w Toruniu, Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej, Przewodniczącym Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego, ekspertem studencki w Państwowej Komisji Akredytacyjnej z ramienia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pracował m.in. w Lechii Gdańsk S.A., Krajowej Spółce Cukrowej S.A., był członkiem Funduszu Promocji Ryb. Współzałożyciel i Sekretarz Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego. Z Elewarr sp. z o.o. związany od stycznia 2020 r., jako specjalista ds. promocji i marketingu, a do października 2020 r. Dyrektor Oddziału Malbork Elewarr sp. z o.o. Aktualnie Prezes Zarządu Elewarr sp. z o.o. Określa się jako zwolennik patriotyzmu gospodarczego. 

Władze spółki Elewarr

Wiceprezesem Zarządu Elewarr Sp. z o.o. pozostaje Monika Parafianowicz, która od 13 lipca br. pełniła obowiązki prezesa zarządu Elewarru. W Radzie Nadzorczej nadal zasiadają: Marcin Sutkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Kaliska, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Paweł Bukowski, sekretarz Rady Nadzorczej.