Obecnie jednym z największych problemów światowych jest ocena globalnych zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka. Ostrzeżenia nauki przed zmianami klimatu w związku z efektem cieplarnianym mają za sobą długą historię. Już w XIX w. fizycy, Jan de Fourier (w 1827 r.) oraz John Tyndal (w 1861 r.), określili jakościową zależność między stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze a klimatem.

EFEKT CIEPLARNIANY

Poruszając zagadnienie efektu cieplarnianego (zjawisko polegające na przepuszczaniu przez gazowe składniki powietrza znacznej części promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i blokowaniu wypromieniowania ciepła z jej nagrzanej powierzchni), powinniśmy pamiętać, że chodzi tu o naturalny i korzystny proces umożliwiający jakiekolwiek życie na Ziemi. Bez tego efektu, czyli bez wywołujących go gazów cieplarnianych (para wodna, dwutlenek węgla, ozon, metan i in.), średnia temperatura atmosfery ziemskiej wynosiłaby -18 st. C (obecnie wynosi 15,5 st. C). Oznacza to, iż nasza planeta byłaby całkowicie pokryta lodem i niezdolna do podtrzymania życia. Właściwym problemem jest więc intensyfikacja efektu cieplarnianego będąca skutkiem ubocznym działalności człowieka (antropogeniczny efekt cieplarniany).

GLOBALNE OCIEPLENIE

Obserwowany wzrost temperatury na Ziemi potwierdza hipotezę globalnego ocieplenia związanego z rozwojem efektu cieplarnianego. Ostatnie ćwierćwiecze okazuje się najcieplejszym okresem minionego tysiąclecia, a rok 2016 był najcieplejszym od rozpoczęcia pomiarów meteorologicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że wzrost średniej globalnej temperatury obliczony na podstawie pomiarów temperatury powietrza i mórz w latach 1861-1991 wyniósł 0,5 st. C. Zarejestrowano również podnoszenie się poziomu oceanów średnio o 10-20 cm/100 lat (poziom Bałtyku podnosi się o 4,5 cm/100 lat).

Obecnie obserwuje się coraz cieplejsze zimy. Na przykład w Warszawie średnia roczna temperatura powietrza wzrasta o 0,7 st. C/100 lat; zimy są cieplejsze o 1 st. C/100 lat, a lata tylko o0,1 st. C/100 lat.

JAKICH ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z OCIEPLENIA MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ?

Klimatolodzy przewidują, że w naszych szerokościach geograficznych wskutek nasilającego się efektu cieplarnianego mroźne zimy po 2020 r. staną się bardzo rzadkie, a po 2080 r. znikną zupełnie. Raport klimatologów zapowiada też wzrost średniej globalnej temperatury powietrza o 0,1-0,4°C na każde 10 lat. Ma to być największy przyrost temperatury od ostatnich 10 000 lat. Z tego powodu będą topnieć lodowce górskie i lód morski (już dzisiaj obserwuje się cofanie lodowców alpejskich). W wielu rejonach Ziemi ma zniknąć pokrywa śnieżna i wieczna zmarzlina. Pod wpływem postępującego ocieplenia coraz intensywniej zaczną topić się lody arktyczne (nastąpi wzrost poziomu oceanów!).

Ocieplenie klimatu spowoduje również przesunięcie stref klimatycznych o kilkaset kilometrów w stronę biegunów. W szerokościach umiarkowanych możemy oczekiwać przesunięcia się ku północy zasięgów gatunków roślin i zwierząt ciepłolubnych, z których część to nosiciele chorób tropikalnych (np. moskity przenoszą malarię, a muchy tse-tse śpiączkę). Jeśli ocieplenie będzie nadal postępować, to prędzej czy później wyginą gatunki polarne. Na całym świecie wzrośnie parowanie i wilgotność powietrza. Możliwy jest systematyczny wzrost intensywności i częstości cyklonów tropikalnych oraz innych ekstremalnych zjawisk meteorologicznych (np. tornado). W niektórych rejonach jest prognozowany spadek ilości opadów. Doprowadzi to do degradacji gleby (pustynnienie). Należy liczyć się ze spadkiem produktywności i mniejszymi zbiorami. Zmniejszenie zasobów wody spotęguje koszty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. W wyniku tego nasilą się konflikty społeczne. W Europie Środkowej częstsze będą susze i silne wichury. Warto dodać, że spośród krajów europejskich nadmiernego ocieplenia klimatu szczególnie obawia się Hiszpania. Tu fale intensywnych upałów mogą zacząć odstraszać turystów, a susza doprowadzi do erozji gleby.

A MOŻE JEDNAK OCHŁODZENIE?

Część klimatologów uważa jednak, że postępującego ocieplenia klimatu nie można przypisać jedynie działalności człowieka. Według tej koncepcji tylko w niewielkim stopniu wpływamy na globalną temperaturę powietrza. Za główną przyczynę ociepleń i ochłodzeń klimatu jest uważane nakładanie się długich i krótkich cykli temperatury powietrza (np. 11- i 179-letnich) powiązanych z okresowymi zmianami aktywności Słońca (mają one wpływ na dostawę energii słonecznej do powierzchni Ziemi). Istotny jest również spadek zapylenia atmosfery wywołany zwiększającymi się odstępami czasu między kolejnymi wybuchami wulkanów. Podczas lat o największej aktywności słonecznej (np. r. 2000 i 2001) notuje się zazwyczaj cieplejsze zimy i wzrost opadów zimowych. Lata o najmniejszej aktywności słonecznej charakteryzują się ostrzejszymi zimami i spadkiem wspomnianych opadów. Według obliczeń okresowe wahania temperatury powietrza powiązane z cyklami aktywności Słońca potwierdzają tezę o ochłodzeniu klimatu w XXI w. Jeżeli nie dojdzie do nieprzewidzianych zmian (np. wojna nuklearna, która w krótkim czasie spowodowałaby sztuczną epokę lodową), wówczas największego ochłodzenia należy spodziewać się w połowie obecnego stulecia. W tym czasie w Warszawie prognozuje się spadek średniej temperatury w zimie do ok. -7 st. C. (w 1998 r. wynosiła -0,8  st. C).

GLOBALNA CYRKULACJA OCEANICZNA

Niebezpieczeństwo szybkich zmian klimatycznych tkwi również w zjawisku wielkoskalowej cyrkulacji oceanu światowego (zjawisko polegające m.in. na przemieszczaniu ogromnych ilości soli, tlenu i dwutlenku węgla). Jej podstawą są prądy oceaniczne wywołane różną gęstością i temperaturą mas wodnych. Udowodniono, że nawet niewielki wzrost napływu wód słodkich w północnym Atlantyku (np. z topiących się lodów morskich) może spowodować znaczną reorganizację globalnej cyrkulacji oceanicznej. Według hipotezy amerykańskiego oceanografa Wallace S. Broeckera obecny stan cyrkulacji oceanicznej nie jest stabilny. Sprzyja temu wzrost zawartości gazów cieplarnianych. Zdaniem naukowca w najbliższym czasie należy spodziewać się gwałtownych zmian pociągających za sobą zaburzenia klimatyczne. Jeżeli ten scenariusz się sprawdzi, wówczas może dojść do osłabienia lub całkowitego zaniku Prądu Zatokowego (Golfsztromu). Prąd ten ma swój początek w Zatoce Meksykańskiej i odpowiada za stosunkowo łagodny klimat na Wyspach Brytyjskich i w Skandynawii. Porównuje się go do "gigantycznej rury termicznej", dzięki której w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem Szkocji, temperatura rzadko spada poniżej zera. Niestety hipoteza Broeckera chyba już zaczyna się sprawdzać. Klimatolodzy brytyjscy zaobserwowali, że od 1950 r. Prąd Zatokowy jest coraz mniej intensywny. Jego natężenie w ciągu minionego półwiecza zmniejszyło się o 20 proc. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to na Wyspach zapanuje mroźny klimat - podobny do północnokanadyjskiego. Te niekorzystne zmiany dotkną również całą Europę.

Nie wiadomo, która z teorii zmian klimatu jest najbliższa prawdy. Na pocieszenie pozostaje fakt, iż ścisła prognoza klimatu nie jest obecnie możliwa. Niektóre czynniki oddziałujące na klimat (np. aktywność wulkaniczna) są dla nas nadal nieprzewidywalne. W wyniku tego wszystkie prawdopodobne przebiegi zdarzeń, lansowane przez naukowców, są obarczone dużym stopniem niepewności.

 

Artykuł ukazał się w kwietniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"