• Do 2030 r. wszystkie kraje Unii muszą zmniejszyć emisje w porównaniu z rokiem 2005.
  • Cele redukcji dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności.
  • Ograniczy się możliwości handlu emisjami, pożyczania i oszczędzania ich Informacje o działaniach krajowych będą publikowane, co zwiększy przejrzystość.
  • Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.

Parlament przyjął 14 marca 2023 r. 486 głosami za, przy 132 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się, zmianę tzw. rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego.

Rozporządzenie to określa wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych nie tylko w transporcie drogowym, ale też w  ogrzewaniu budynków oraz rolnictwie, małych instalacjach przemysłowych i gospodarce odpadami. Dotyczy każdego państwa członkowskiego. Obecnie reguluje około 60% wszystkich emisji w Unii Europejskiej.

Zwiększenie redukcji emisji gazów o 40% do 2030 r. w UE

Zmienione prawo zwiększa cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie Unii w 2030 roku. Nowy cel wynosi 40% (poprzednio 30%) w porównaniu z poziomem z roku 2005.

Po raz pierwszy wszystkie państwa członkowskie muszą graniczyć emisje gazów cieplarnianych. Ich cele krajowe mają mieścić się w przedziale od 10 do 50%. 

Cele na 2030 rok dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności. Państwa członkowskie będą musiały również co roku dokładać starań, by nie przekroczyć swojego rocznego przydziału emisji gazów cieplarnianych.

Elastyczność i przejrzystość w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie przewiduje odpowiednią dozę elastyczności państw członkowskich w osiąganiu ich celów, gdyż jednocześnie muszą zadbać, aby transformacja była sprawiedliwa i społecznie uczciwa.

Równocześnie likwiduje luki prawne, dzięki czemu Unia ma osiągnąć swój cel redukcyjny. Z tego powodu istnieją limity dotyczące tego, ile emisji państwa członkowskie mogą zaoszczędzić z lat poprzednich, pożyczyć z lat przyszłych, jak również tego, na ile mogą handlować przydziałami z innymi państwami członkowskimi.

Aby móc rozliczać państwa członkowskie, Komisja będzie – zgodnie z życzeniem Parlamentu – w przystępnej formie upubliczniać informacje na temat działań krajowych.