Finowie podkreślają, że sekwestracja węgla w glebie na gruntach rolnych jest jednym z kluczowych środków łagodzenia zmian klimatu. Dobre techniki rolne mogą pomóc gruntom rolnym w absorpcji większej ilości węgla z atmosfery, a techniki te można wspierać poprzez WPR.

Według Jariego Leppä, fińskiego Ministra Rolnictwa i Leśnictwa sekwestracja węgla w glebie czyni rolników kluczowymi dostawcami rozwiązań dla działań wspierających ochronę klimatu. - Oprócz łagodzenia zmian klimatu akumulacja węgla w glebie poprawia jej strukturę i jakość, co pomaga rolnictwu dostosować się do zmian klimatu. Gleba w dobrej kondycji jest również bardziej produktywna i przynosi więcej korzyści ekonomicznych - powiedział minister Leppä.

Ministrowie rolnictwa, podczas nieformalnego spotkania w Finlandii 22-24.09.2019r.
Ministrowie rolnictwa, podczas nieformalnego spotkania w Finlandii 22-24.09.2019r.

Ministrowie wysłuchali opinii zainteresowanych stron z sektora rolnictwa i organizacji ekologicznych, a także Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na temat pochłaniania dwutlenku węgla przez glebę i działań w dziedzinie klimatu w rolnictwie. Zdaniem ministrów WPR zapewnia wystarczającą zdolność do zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla, ale należy zapewnić finansowanie polityki rolnej.

Poruszono również wątpliwości związane z właściwą i skuteczną sekwestracją węgla w glebie. Na przykład zmiany praktyk rolniczych lub użytkowania gruntów mogą uwalniać sekwestrowany węgiel z powrotem do atmosfery. Pomiar sekwestracji węgla stanowi również dzisiaj wyzwanie, a efekty podejmowanych działań często stają się widoczne dopiero po długim czasie.

Próbki gleby pobierane są w trakcie prac polowych.
Próbki gleby pobierane są w trakcie prac polowych.

W debacie podkreślono potrzebę uwzględnienia szczególnych potrzeb lokalnych i regionalnych. Należy ulepszyć metody pomiaru emisji dwutlenku węgla, zwiększyć badania i przełożyć je na praktykę, a także wspierać rozwój innowacji. Użytki zielone, płodozmian, zmniejszona uprawa roli, siew bezpośredni, zalesianie i agroleśnictwo zostały podkreślone, jako konkretne działania w wielu przemówieniach.

- Powinniśmy także pamiętać, że podstawowym zadaniem rolników jest produkcja żywności. Musimy znaleźć rozwiązania korzystne dla obu - rolników i przyrody, aby rolnictwo było opłacalne - mówił minister Leppä.

Reforma WPR jest okazją dla państw członkowskich do wspierania sekwestracji węgla w glebie i innych środków środowiskowych w rolnictwie poprzez krajowe środki wsparcia. Ponadto reforma obejmuje obowiązkowe wymogi dla wszystkich państw członkowskich w celu promowania, na przykład, dobrego stanu gleby i zachowania zasobów węgla w glebie.

Urządzenie podczas ciągłego pomiaru mierzy zawartość materii organicznej, czy składu mechanicznego gleby. Na zdjęciu widoczne pobrane próbki.
Urządzenie podczas ciągłego pomiaru mierzy zawartość materii organicznej, czy składu mechanicznego gleby. Na zdjęciu widoczne pobrane próbki.

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa było ostatnim z sześciu nieformalnych spotkań ministrów, które odbyły się w Helsinkach podczas fińskiej prezydencji w Radzie UE.