• Cel kontroli: sprawdzenie, w tym poprzez badania laboratoryjne, czy wprowadzone do obrotu elektronarzędzia oferowane konsumentom (pilarki tarczowe i łańcuchowe), spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników.
  • Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 15 rodzajów wyrobów, z czego 13 wyprodukowano w Chinach, w 2 przypadkach (1 pilarka tarczowa i 1 łańcuchowa) nie ustalono pochodzenia. Kontrolami objęto 8 modeli pilarek łańcuchowych i 7 modeli pilarek tarczowych.
  • Łącznie zakwestionowano 12 modeli wyrobów (80% skontrolowanych) – 10 produkcji chińskiej, 2 o nieustalonym pochodzeniu. 
  • Inspekcja handlowa wstrzymała sprzedaż 1 modelu pilarki w wyniku przeprowadzonych kontroli. Skierowała też 6 wniosków do prezesa UOKiK o wszczęcie postępowań administracyjnych.

Inspekcja Handlowa od luty do kwietnia skontrolowała 14 przedsiębiorców (8 sklepów wielkopowierzchniowych, 3 placówki detaliczne, 2 producentów i 1 sprzedawcę hurtowego ) oferujących pilarki tarczowe i łańcuchowe w czterech województwach. 

Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Handlową pod kątem wymagań formalnych wykazała w 3 przypadkach błędy w instrukcji obsługi (np. brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania pilarki, brak opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem),

W 3 przypadkach wykazała ona niewłaściwe oznakowanie (np. brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak roku produkcji).

Inspektorzy handlowi wykryli w dwóch przypadkach nieprawidłowe sporządzenie deklaracji zgodności (np. brak odniesienia do właściwych przepisów i norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak danych osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, brak numeru seryjnego),

Z kolei w jednym przypadku okazało się, że błędnie został sporządzony certyfikat badania typu UE potwierdzający, że wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Kontrola prawidłowości oznakowania CE, potwierdzającego domniemanie zgodności z wymaganiami, nie wykazała nieprawidłowości.

Testy laboratoryjne wykazały błędy konstrukcyjne

W wyniku badań laboratoryjnych w 10 przypadkach stwierdzono zastosowanie niewłaściwych rozwiązań konstrukcyjnych (ok. 67% zbadanych), tj. 9 pilarek produkcji chińskiej, 1 o nieustalonym pochodzeniu.

Przy testowaniu pilarek łańcuchowych zakwestionowano 7 wyrobów z uwagi na:

  • brak wymaganego prześwitu pomiędzy uchwytem a bokiem korpusu silnika (zbyt mały prześwit w uchwycie przednim pilarki może skutkować niewłaściwym chwytem pilarki i utrudnić operowanie nią, co ma wpływ na stateczność prowadzenia pilarki i grozi zranieniem);
  • uszkodzenie podczas badań wytrzymałościowych osłony przedniej i uchwytu przedniego wraz z osłoną silnika, co oznacza brak właściwej ochrony użytkownika;
  • wyłamanie elementu mocującego (stabilizującego) wychwytnik z osłoną napędu w korpusie pilarki, w tym części osłony napędu pilarki; osłony i wychwytnik są elementami, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa operatorowi.

Niewystarczająca wytrzymałość tych elementów lub ich mocowań oznacza, że nie spełniają swojej funkcji ochronnej, co zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń.

W trakcie testów pilarek tarczowych zakwestionowano 3 wyroby z uwagi na niedostateczną wytrzymałość mechaniczną korpusu i uchwytu, co może przyczynić się do utraty kontroli nad elektronarzędziem w trakcie pracy i również prowadzić do obrażeń.

Efekty kontroli pilarek łańcuchowych i tarczowych

Inspekcja handlowa wstrzymała sprzedaż jednego modelu pilarki w wyniku przeprowadzonych kontroli. Skierowała też 6 wniosków do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowań administracyjnych. 

W ramach kontroli, badaniom laboratoryjnym poddano wszystkie sprawdzane elektronarzędzia. W 42,9 proc. zbadanych pilarek tarczowych i 87,5 proc. łańcuchowych stwierdzono nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym, mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju elektronarzędzi.

Stwierdzone niezgodności o charakterze konstrukcyjnym mogą skutkować konsekwencjami – użytkownicy wadliwych pilarek narażeni są na porażenie prądem elektrycznym lub zranienie.

Wśród 10 pilarek zakwestionowanych z uwagi na uchybienia konstrukcyjne – 9 zostało wyprodukowanych w Chinach, natomiast pochodzenia jednej pilarki łańcuchowej nie ustalono.

Stwierdzone niezgodności o charakterze formalnym, jak brak lub nieprawidłowa instrukcja bądź oznaczenia, mogą być także źródłem zagrożeń dla użytkownika, np. brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z elektronarzędzi może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń.

W tym zakresie łącznie zakwestionowano 3 wyroby (20% skontrolowanych, pilarka tarczowe i łańcuchowa produkcji chińskiej oraz pilarka tarczowa o nieustalonym pochodzeniu), z czego 2 również z uwagi na nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne (pilarka tarczowa i łańcuchowa produkcji chińskiej). Z uwagi na nieprawidłowości o charakterze formalnym częściej kwestionowano pilarki tarczowe.