Istnieje zatem możliwość złożenia swoich propozycji do projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, które kierować należy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi.

W rejonach dopływów rzeki można np. wystąpić o ujęcie w planie budowy zbiornika małej retencji. Celem takiej inwestycji powinno być m.in. odtworzenie piętrzeń na rzece wraz ze zwiększeniem zasobów wód powierzchniowych i retencji glebowej oraz wyrównanie i spowolnienie spływu wód opadowych. Ponadto taki zbiornik może służyć do zmagazynowania wód wykorzystywanych w nawodnieniach użytków rolnych.

Ostateczna wersja Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko powstanie po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych uwag i wniosków zarówno w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jak i 6-cio miesięcznych konsultacji społecznych dotyczących planu Projektu. Wówczas Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty zostanie zatwierdzony i dalej będzie realizowany.