Powszechny Spis Rolny (PSR) zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010r. 

PSR ma kilka celów, a przede wszystkim: analizę zmian polskiego rolnictwa i porównanie ich z innymi gospodarstwami UE, dostarczenie szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. Dane mają być także pomocne przy kreowaniu Wspólnej Polityki rolnej przez Komisję Europejską.

Ogółem w PSR zostanie objętych około 1,8 mln podmiotów. Pełne badanie zostanie przeprowadzone w około 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą, ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów fizycznych stanowiących minimalne progi wymagane przez Eurostat.

Badanie reprezentacyjne obejmie ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw (gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące działalności rolniczej).

Pytania rachmistrzów sposowych będą dotyczyły ogólnej charakterystyki gospodarstwa oraz zagadnień bardziej szczegółowych, takich jak: zużycia nawozów, ilości i rodzaju maszyn (w podziale na klasy mocy), liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich, struktury dochodów gospodarstwa i osób w nim pracujących.

Spis będzie realizowany na cztery sposoby: pobieranie danych ze źródeł administracyjnych, samopis internetowy, wywiad telefoniczny i bezpośrednią wizytę rachmistrza w gospodarstwie.

źródło:farmer.pl,GUS