Na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych wyniosły 10.504.973,79 zł, natomiast na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich wyniosły 40.023,37 zł. 

W I półroczu 2008 r. zakłady ubezpieczeń zawarły w sumie 17.495 umów ubezpieczenia na wartość ubezpieczenia 936.919.710,48 zł, w tym 17.381 umów ubezpieczenia upraw rolnych i 114 umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Wartość ubezpieczenia upraw rolnych wyniosła 911.423.009,48 zł, natomiast wartość ubezpieczenia zwierząt gospodarskich wyniosła 25.496.701,00 zł. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) od początku 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu państwa do składek producentów rolnych, z tytułu zawarcia przez nich umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - od zasiewu
lub wysadzenia do ich zbioru) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń)

od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 50% składki do 1 ha uprawy; bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 50 % składki do 1 sztuki.

Dopłaty do składek producentów rolnych są stosowane zgodnie z umowami zawartymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na każdy rok budżetowy. Na 2008 r. umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek producentów rolnych zostały zawarte z czterema zakładami ubezpieczeń, tj. z: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie,  MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Sopocie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie,  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.

 - Wskazany poziom wykorzystania dopłat do składek obrazuje skalę zawartych ubezpieczeń. Biorąc pod uwagę, że Budżet przeznaczył na dopłaty do składek kwotę 10,5 mln zł, należy domniemywać, że składka zebrana przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe uczestniczące w systemie ubezpieczenia upraw z dopłatami zebrały ok. 21 mln zł, co pozwoliło ubezpieczyć ok. 200-250 tys. ha upraw. Nie należy zapominać, że znaczna część upraw ozimych plonujących w tym roku została już ubezpieczona jesienią zeszłego roku, gdzie ubezpieczono ok. 1 mln ha. Gdyby doliczyć jeszcze uprawy ubezpieczone w ramach ubezpieczeń komercyjnych (bez dopłat) to można założyć że ok. 1,5 mln ha gruntów pod zasiewami było objętych ochroną ubezpieczeniową od jednego ryzyka np. gradu lub w pakietach zawierających więcej ryzyk.Podsumowując, ubezpieczeniem upraw zostało objętych ok. 14% areału roślin uprawnych. Dla porównania w poprzednich latach ubezpieczeniem objęte było około 8-10% areału roślin uprawnych. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zwierząt, to zainteresowanie rolników było znikome - powód, brak możliwości ubezpieczenia od ognia i eksplozji z dopłatami budżetu państwa - skomentował sytuację Andrzej Janc,
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych z Grupy Concordia.

Źródło: farmer.pl