Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). Tegoroczna uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele związków dzierżawców i pracodawców rolnych oraz mediów, odbywała się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2010 r. Składa się on z dwóch rankingów głównych, dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich, i sześciu podrankingów. Przygotowano go na podstawie ankiety wysłanej do przedsiębiorstw rolniczych i spółdzielni produkcyjnych oraz innych podmiotów rolniczych. Ankietę sporządzano w oparciu o sprawozdania przedsiębiorstw wykonywane na potrzeby GUS oraz dane finansowo-księgowe.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, nie tylko laureatom, za udział w prestiżowym Rankingu. W szczególności gratulował odwagi poddania się publicznej ocenie swojej działalności. Dziękował także dzierżawcom za to, że w trudnym okresie początku transformacji wzięli na swoje barki odpowiedzialność za polski przemysł rolno-spożywczy i polskie rolnictwo. Zwrócił również uwagę na fakt, że w okresie ostatnich 20 lat ponad 2 miliony ha państwowych gruntów trafiło w ręce rolników. Dzięki temu powstało ponad 5 tys. gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha, a ponad 300 tys. powiększyło swój areał o 5,5 ha. Tym samym uwidoczniła się ogromna rola, jaką w ostatnich latach spełniała ANR w powiększaniu gospodarstw rodzinnych w Polsce.

Prezes Leszek Świętochowski swoje uznanie skierował również pod adresem ekspertów Instytutu, którzy Ranking 300 stworzyli na podstawie własnych badań. Dodał, że dzięki nim możemy poznać polskich liderów w branży rolniczej. Nagrodzone przedsiębiorstwa charakteryzują się tym, że korzystają z najnowocześniejszych technologii, posiadają dalekowzroczną strategię rozwoju, są przyjazne środowisku naturalnemu, rentowne i przestrzegają zasady zrównoważonego rozwoju.

Laureatem XVII Rankingu zostało Gospodarstwo Rolne ADONIS Kwakowo, które zajęło także I miejsce w Podrankingu 50 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w latach 2008-2010. Wśród przedsiębiorstw rybackich najlepsze było Gospodarstwo Rybackie FALKO Boksze Osada. Laureatem II miejsca tak w Rankingu 300, jak i w Podrankingu 50, zostało Gospodarstwo Rolne HULCZE. III miejsce w Rankingu zajęło Przedsiębiorstwo Rolne AGROJAR Strzelce Klasztorne, zaś trzecia pozycja w Podrankingu 50 przypadła w udziale Przedsiębiorstwu Rolno-Usługowo-Handlowemu BUKOROL. II i III miejsce w Rankingu najlepszych przedsiębiorstw rybackich zajęły kolejno: Gospodarstwo Rybackie Górki i Gospodarstwo Rybackie OSTRÓDA Warlity Wielkie.

Wyróżnione zostały także spółki Skarbu Państwa, nad którymi ANR sprawuje nadzór właścicielski: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o., Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o., Ośrodek Hodowli Zarodowej Osiek Sp. z o.o. i Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o.o.

Prezes Leszek Świętochowski zauważył, że najwyższą efektywnością finansową charakteryzowały się gospodarstwa zakupione oraz prowadzone przez dzierżawców. Dzierżawcy najskuteczniej pomnażali wartość prowadzonych gospodarstw, a spółki Skarbu Państwa z kolei najskuteczniej pomnażały PKB.

Ponadto Leszek Świętochowski przypomniał, że obecnie podstawowym celem Agencji jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Zaznaczył, że nieruchomości Zasobu będę głównie zbywane na drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne oraz w ramach pierwszeństwa w nabyciu przysługującego byłbym właścicielom i ich spadkobiercom lub dotychczasowym dzierżawcom.