Od sześciu lat toczy się dyskusja dotycząca dotrzymania zobowiązań prywatyzacyjnych przez firmę Pfifer und Langen. Firma zobowiązała się do przeprowadzenia inwestycji po zakupie w 2001 r. grupy polskich cukrowni. Te inwestycje nie zostały zrealizowane w terminie. Minister Skarbu Państwa dochodzi przed sądem kar umownych, które wynikały z umowy sprzedaży zakładów. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy kupujący, czyli Pfeifer und Langen zobowiązał się do zrealizowania do 31.12.2002 r. gwarantowanych inwestycji w rzeczowy majątek trwały spółek o łącznej wartości 6 mln euro. Powyższe inwestycje zostały wykonane w pełnej kwocie, jednakże po terminie przewidzianym umową, co zostało potwierdzone przez biegłych rewidentów. W przypadku niezrealizowania w całości zobowiązania inwestycyjnego w terminie przewidzianym umową kupujący zobowiązany był do zapłaty kary umownej, płatnej na rzecz Skarbu Państwa. Kupujący odmówił zapłaty kary, w związku z powyższym Skarb Państwa wystąpił na drogę postępowania sądowego. Wyrokiem z 24 października 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny zasądził od Pfeifer und Langen spółki komandytowej z siedzibą w Kolonii kwotę 5 099 000 euro wraz z odsetkami tytułem kary umownej wynikającej z umowy sprzedaży akcji szeregu cukrowni, których akcjonariuszem była Poznańsko - Pomorska Spółka Cukrowa SA z siedzibą w Poznaniu. Wyrok nie jest prawomocny. Pozwany wniósł od niego apelację, która do dnia dzisiejszego nie została rozpoznana. Na początku lipca Minister Skarbu Państwa wniósł do Sądu Apelacyjnego w Warszawie odpowiedź na apelację.

To nie jedyna sprawa jak toczy się o wielkie pieniądze i także utknęła w „martwym punkcie”. Nordzucker domaga się odszkodowania za niedotrzymanie jego zdaniem umów sprzedaży cukrowni. To kolejny proces, w którym Skarb Państwa może po stronie winien zapisać ubytki finansowe. Nie tak dawno Polska przegrała proces przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym z amerykańskim Cargilem.

Niemcy uważają, że Skarb Państwa obiecał im sprzedaż kilkunastu cukrowni.
Kupili natomiast kilka. Skarb Państwa utworzył Krajową Spółkę Cukrową i te cukrownie weszły w jej skład.

17 lutego 2006r. na wniosek Nordzucker AG zostało wszczęte postępowanie arbitrażowe przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 10 listopada 1989 r. a zmienionej Protokołem z dnia 14 maja 2003r.

We wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego Nordzucker AG przedstawia twierdzenia, iż w jego opinii doszło do naruszenia ww. umowy, co uzasadniałoby zasądzenie na jego rzecz odszkodowania. Postępowanie toczy się przed Trybunałem Arbitrażowym w Brukseli w oparciu o regulamin arbitrażowy UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).

15 grudnia 2006 r. strona powodowa wniosła pozew, następnie dnia 30 kwietnia 2007r. została złożona odpowiedź na pozew. W listopadzie 2007r. odbyła się rozprawa. W trakcie postępowania strony przedkładały kolejne pisma procesowe, w których przedstawiały swoje stanowiska, zatem w chwili obecnej, etap postępowania należy uznać za zaawansowany. Skarb Państwa informuje, że od momentu wszczęcia postępowania podejmowane są wszelkie działania mające na celu jak najefektywniejszą ochronę interesów strony polskiej.
Nordzucker AG domaga się blisko 200 mln euro.

źródło: farmer.pl