W XII edycji konkursu zostaną przyznane nagrody za najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2010 i pierwszym półroczu 2011 roku w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.  Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne. Zgłaszający powinien uzyskać potwierdzenie zrealizowanego przedsięwzięcia przez Urząd Miasta i Gminy, Urząd Gminy albo Ośrodek Doradztwa Rolniczego lub Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego właściwe dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. Oceniane będą: znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela / właścicieli, stan zatrudnienia na początku uruchomienia działalności i/lub przedsięwzięcia i na dzień 30 czerwca 2011 r., znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy: społeczna użyteczność przedsięwzięcia i perspektywiczny wpływ przedsięwzięcia na rozwój gminy i społeczności lokalnej, czy przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej, zakres wykorzystania lokalnego potencjału, innowacyjność rozwiązań, konsekwencja w prowadzeniu działalności, pozycja konkurencyjna na rynku (lokalnym / krajowym).

Kryteria dodatkowe to, czy przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w ramach inicjatywy Leader, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ocenie podlega też posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających bezpieczeństwo żywności lub dotyczących jakości wyrobów, uwzględnienie wymogów ochrony środowiska, stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej, działalność eksportowa.

Na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www. cdr.gov.pl dostępne są regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 31 marca 2012 roku.