W oddziałach KRUS kolejki. Zdecydowana większość oczekujących to osoby, które przyszły złożyć oświadczenia o prowadzeniu działalności rolniczej. Rolnicy muszą złożyć takie oświadczenia w odpowiedzi na pisma rozesłane z zakładu ubezpieczeń, powiadamiających o wejściu w życie nowej ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym rolników.

Wezwani do złożenia oświadczeń muszą się spieszyć, bo według zawiadomienia z KRUS, termin na dostarczenie dokumentu to tylko siedem dni, licząc od dnia otrzymania pisma z urzędu. Stąd nie dziwią długie kolejki jednostkach KRUS.

Warto pamiętać, że w przypadku gdy ilość posiadanych użytków rolnych w gospodarstwie nie odpowiada liczbie podanej na zawiadomieniu z KRUS, niezbędny jest dokument potwierdzający aktualną powierzchnię gospodarstwa. Może być to np. decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego z gminy (nakaz podatkowy). Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, który i tak się podpisuje na formularzu składanym w KRUS, nie wystarczy.

Nowa ustawa, wchodząca w życie z 1 lutego br. nakłada ona obowiązek opłacania składki w „wysokości 1 zł miesięcznie od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwie za siebie i każdą osobę objętą tym ubezpieczeniem, tj. rolnika, małżonka rolnika i domownika” (nie dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej).