Kontrakt z JRC-IES opiewa na cztery lata i dotyczy analiz rolno-środowiskowych ze szczególnym akcentem na badanie skutków Wspólnej Polityki Rolnej. Będzie obejmował szczegółowe zadania rozwoju narzędzi do ocen środowiskowych polityki rolnej, oceny ex-post i ex-ante wpływu instrumentów WPR na środowisko. W zakres tematu wchodzić będzie ewaluacja scenariuszy uwzględniających nowe instrumenty polityki rolnej, rozwoju metod oceny i badania trendów zmian użytkowania gruntów w Europie oraz analizy i modelowanie przestrzenne skutków polityki rolnej, Zakres tematyczny obejmuje również ocenę środowiskową systemów produkcji rolnej, rozwój wskaźników na poziomie regionu i gospodarstwa z wykorzystaniem dostępnych baz danych i rozwój wskaźników do obserwacji zmian w przestrzeni rolniczej, w tym w jakości gleb, i monitorowania skuteczności metod łagodzenia degradacji środowiska na obszarach wiejskich.

Oprócz IUNG-BIP w Polsce w skład konsorcjum realizującego kontrakt wchodzą: Solagro, Francja (koordynator); Von Thünen Institute, Niemcy; SADL/KU Leuven, Belgia; Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania; Environment Agency - Umweltbundesamt, Austria.