Badania dotyczyć będą:

- pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego;

- poglowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzecej;

- ankiety koniunktury w gospodarstwie rolnym;

Udział w badaniu można wziąć w poprzez: 

-samodzielne wypełnienie formularza w dniach 1-3 grudnia dostępne na stronie: https://rolnictwo.stat.gov.pl

-rozmowę z ankieterem w trakcie rzomowy telefonicznej z ankieterem w dniach 4-19 grudnia;

-bezpośrednią rozmowę z ankieterem statystycznym w nich 4-19 grudnia;