Agencja wskazała, że najwcześniej kończy się termin składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O pomoc w tym względzie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw.

Przypomniano, że środki są przyznawane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych zbożem, roślinami strączkowymi oraz ziemniakami. W przypadku zbóż chodzi o - jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenicę (twarda, zwyczajna), pszenżyto i żyto. Z kolei w przypadku roślin strączkowych to - bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna.

Dodano, że wsparcie dot. materiału siewnego ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Agencja wskazała, że 30 czerwca będzie ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć wnioski o pomoc w związku ze stratami w uprawach spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Uprawnionym do pomocy jest producent, który z powodu np. suszy, gradu, nawalnego deszczu poniósł straty w 2020 roku.

Przypomniano, że warunkiem ubiegania się o pomoc jest wysokość strat - co najmniej 20 proc. plonu na danej powierzchni i straty w całym gospodarstwie wynoszące ponad 30 proc.

Rolnicy mogą otrzymać od 500 zł do 1200 zł do hektara, a wysokość pomocy jest uzależniona od poziomu strat, rodzaju klęski oraz rodzaju upraw. Wsparcie ma charakter pomocy publicznej.

Agencja dodała, że także 30 czerwca upływa termin składnia wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc finansową mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru.

W tym przypadku wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

ARiMR poinformował, że pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w biurach powiatowych agencji. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 osoby zainteresowane są proszone o wcześniejsze umówienie się na konkretne terminy.

Agencja dodała, że wnioski o pomoc finansową w ramach trzech wymienionych wcześniej naborów należy składać do biur powiatowych ARiMR. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

(PAP)