Pomoc mogą uzyskać rolnicy jeżeli posiadają gospodarstwo obejmujące co najmniej jeden hektar gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami.

Premia przyznawana jest również w przypadku, jeżeli rolnik posiada nieruchomość służącą specjalistycznej produkcji rolnej, której wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro.

Warunkiem otrzymania pomocy jest przedłożenie biznesplanu rozwoju gospodarstwa, bądź zobowiązanie się do jego realizacji.

ARIMR przypomniał, że przyznawana premia w wysokości 60 tys. zł (nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) wypłacana jest w dwóch ratach . Pierwsza obejmująca 80 proc. kwoty nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); druga - 20 proc. lecz nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność drugiej raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Agencja zastrzegła, że pomoc w tym zakresie przyznawana jest na gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków, premia przyznawana jest tylko jednemu z nich.

ARiMR wyjaśniła, że pomoc finansowa skierowana jest do gospodarstw, które chcą np. zmienić profil produkcji, przygotować się do sprzedaży wytwarzanych produktów.

Pieniądze można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, szkolenia, czy korzystanie z usług doradczych.

Więcej szczegółów, co do zasad przyznawania pomocy, jej wypłaty dostępne są na stronach ARiMR.