ARiMR: ruszają trzy nabory wniosków w ramach KPO

1 czerwca 2023 roku rusza nabór wniosków o dot. wsparcia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych, a także na pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne. Natomiast od 5 czerwca Agencja rozpoczyna przyjmowanie wniosków na budowę lub wyposażenie silosów.

W ramach wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych o pomoc mogą starać się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale także podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ubiegający się o wsparcie powinni prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i posiadają status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Dofinansowania nie można jednak otrzymać na przedsięwzięcia związane ze sprzedażą detaliczną- zaznaczono w komunikacie.

 

 

Jaka będzie pomoc?

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wysokość limitu na jednego odbiorcę wynosi 15 mln zł, a minimalna wysokość pomocy na jedno przedsięwzięcie to 250 tys. zł.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Środki będzie można przeznaczyć również na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń czy zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

 

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.

Z oferty dot. pomocy organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne z dofinansowania mogą skorzystać organizacje non-profit zajmujące się nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności lub wydawaniem bezpłatnych posiłków przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Ubiegający się o to wsparcie powinni być wpisani do ewidencji producentów i prowadzić działalność na terytorium Polski.

Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który wynosi 4 mln zł na beneficjenta. Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie to - 50 tys. zł.

Na co można przeznaczyć środki?

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na zakup nowych środków transportu i sprzętów (wraz z instalacją), które posłużą do wykonywania pracy, a także na wykonanie lub remont potrzebnych do prowadzenia działalności budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Na to działanie także wnioski do 30 czerwca 2023 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR.

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową na inwestycje, które mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku, a tym samym zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

 

O środki mogą starać rolnicy, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję.

Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np.: wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu.

Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika - do 60 proc. Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tys. zł, a dla osób do 40. roku życia - 60 tys. zł.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.