Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy została ustalona na łączną kwotę netto 27.214.640 zł tj. brutto 33.201.860,80 zł.

Umowa przewiduje następujące przypadki, które mogą skutkować wystąpieniem przez Zamawiającego do Emitenta z roszczeniami o zapłatę kar umownych: 1. zwłoka w dostarczeniu nośnika, na którym utrwalone zostało oprogramowanie, dokumentu licencji oraz dokumentacji zawierającej kompletny zestaw poprawnych i czytelnych opisów, rysunków i innych informacji koniecznych do instalacji, działania i utrzymania oprogramowania - kara umowna w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 2. zwłoka w dostarczeniu nośnika wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad oprogramowania - 0,01 % wartości brutto łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 3. zatrudnienie przy wykonywaniu umowy w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego lub posługiwanie się przy wykonywaniu umowy podmiotami, których oferta nie została wyłoniona do wykonania zamówienia publicznego objętego umową lub powierzenia wykonania umowy osobom trzecim - bez zgody Zamawiającego - 15 % łącznego wynagrodzenia brutto.

Zwłoka w wykonaniu zobowiązań określonych w Punktach 1 i 2 powyżej przekraczająca 14 dni w stosunku do terminu określonego w umowie, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub w części i żądania od Emitenta zapłaty kary umownej w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto lub w przypadku, o którym mowa w Punkcie 2 powyżej, wg własnego wyboru dokonać zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Emitenta, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

Źródło: PAP