Chodzi o "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie internetowej Agencji.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek, który według stanu na 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich i posiadał co najmniej 3 sztuki bydła domowego w wieku powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące; 10 sztuk samic owiec lub 5 sztuk samic kóz w wieku powyżej 12 miesięcy; lub 1 sztuki świni i do 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Rolnik lub jego małżonek ubiegający się o wsparcie do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy musi prowadzić działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub (według stanu na dzień 1 marca 2020 r.) prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 tys. sztuk.

Na pomoc może także liczyć hodowca drobiu, który (na dzień 1 marca 2020 r.) prowadził produkcję: kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub co najmniej 1 tys. sztuk gęsi rzeźnych lub 1 tys. sztuk indyków rzeźnych oraz od 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia tych ptaków.

Wsparcie przysługuje także osobom, które w 2020 r. prowadziły uprawę roślin ozdobnych w: szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, będą przyjmowały biura powiatowe Agencji.

Wniosek będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, dokumenty można także dostarczyć drogą elektroniczną, ale w tym przypadku powinny być one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wysokość wsparcia będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7 tys. euro.

Wypłata pomocy nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji, decyzji o jej przyznaniu. Decyzje mają być wydawane w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo.