Chodzi o "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000", gdzie nabór trwa do 30 grudnia, oraz programy "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" i "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", w których wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o wsparcie "Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" mogą składać rolnicy, w których gospodarstwach łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a w przypadku młodego rolnika - 60 proc.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast dla innych inwestycji, np. zakupu maszyn, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

O pomoc na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane ASF lub klęskami żywiołowymi, takimi jak: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Wysokość strat musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Szacowaniem strat zajmują się komisje powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związkuz ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu wydania tej decyzji było to co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będących w posiadaniu rolnika. Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać w całym okresie PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Z kolei o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. O dofinansowanie mogą starać się zarówno osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak i te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie. W przypadku jednego miejsca pracy - 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech i więcej - do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą - 80 proc. - rolnik otrzyma, gdy w ciągu 9 miesięcy od wydania decyzji o przyznaniu pomocy spełni określone w niej warunki. Pozostałe 20 proc. wpłynie po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności. Jak poinformowała ARiMR, w ramach tej operacji wnioski o pomoc złożyło do tej pory prawie 3100 rolników.