Najbardziej dynamiczny wzrost w I kwartale br. odnotowano w eksporcie mięsa i podrobów jadalnych – o 33,8 proc. (do ok. 530 mln euro). Ich eksport znacząco wzrósł również w całym 2010 r. – o 26,6 proc. (do ok. 2,1 mld euro). Wśród tych produktów najbardziej znaczące wzrosty odnotowano w eksporcie mięsa ze świń – ponad 2-krotnie (do 130 mln euro) oraz mięsa z bydła – o 34 proc. (do prawie 164 mln euro). Jednocześnie we wskazanych pozycjach towarowych nastąpiła największa poprawa salda w grupie artykułów rolno-spożywczych. W obrotach mięsem ze świń deficyt został zredukowany o blisko 100 mln euro, do niespełna 70 mln euro. Z kolei w handlu mięsem z bydła nadwyżka wzrosła o 42 mln euro, do blisko 160 mln euro.

Istotny wpływ na spowolnienie obrotów artykułami rolno-spożywczymi miała sytuacja w handlu gotowymi artykułami spożywczymi oraz w produktami pochodzenia roślinnego. Eksport tych pierwszych wzrósł w I kwartale br. zaledwie o 4 proc., import o 3,5 proc., zaś w całym 2010 r. po obu stronach wymiany tej sekcji odnotowano wzrosty po 16,2 proc. W tej grupie istotne spowolnienie w I kwartale br. obserwowano w eksporcie czekolady i pozostałych przetworów spożywczych zawierających kakao oraz chleba, bułek, pieczywa cukierniczego, ciast i ciastek, itp.Eksport tych pozycji zwiększył się odpowiednio o 0,3 proc. oraz 1,4 proc., podczas gdy w całym 2010 r. o 28,3 proc. oraz 8,8 proc.

Z kolei eksport produktów roślinnych zmniejszył się w I kwartale 2011 r. o 0,4 proc., a ich import zwiększył o 1,6 proc. Natomiast w 2010 roku ich eksport wzrósł o 2,1 proc., a import o 14,5 proc. Na spadek eksportu w tej sekcji wpłynęło zmniejszenie eksportu świeżych jabłek, gruszek i pigw – o 3,3 proc. oraz pozycji obejmującej owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane, zamrożone – o 7,9 proc. W obrotach tymi towarami odnotowano
również zmniejszenie nadwyżki – odpowiednio o 10,5 mln euro, do 75 mln euro oraz o 7,5 mln euro, do 56 mln euro.