Ustanawia się Krajowy Program Badań (KPB), w którym zostaną określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych o charakterze długookresowym. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych stanowią podstawy do określenia przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju programów badawczych definiujących cele średniookresowe – czytamy w przyjętej wczoraj uchwale. Celami KPB jest ściślejsze powiązanie kierunków badań naukowych z potrzebami gospodarki, integracja środowiska naukowego przez wybór obszarów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, wreszcie zdynamizowanie rozwoju gospodarczego.

Przedstawione kierunki badań są odpowiedzią na wyzwania ujęte w strategii „Europa 2020”. Realizacja KPB powinna przyczynić się do zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach technologicznych oraz wzrostu liczby patentów, co w konsekwencji wpłynie na rozwój innowacyjnej gospodarki oraz jej konkurencyjność – napisano w uchwale.