- Dziś mało jest takich gmin w Polsce, które nie skorzystały jeszcze ze środków FEFRWP – dodał. W sumie, na przestrzeni ostatnich 30 lat Fundacja udzieliła 9,5 tys. dotacji, blisko 16 tys. preferencyjnych pożyczek oraz kredytów, dzięki czemu wybudowano dziesiątki tysięcy kilometrów dróg oraz setki tysięcy przyłączy gazowych i telefonicznych, które niewątpliwie zmieniły oblicze polskiej wsi. Jak się szacuje, do gmin, szkół, organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców z terenów wiejskich trafiło w tym czasie ponad 1,5 miliarda złotych.

Historia Fundacji sięga początku 1990 roku, kiedy to na mocy umowy pomiędzy rządem polskim a ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą (obecna Unia Europejska), środki finansowe pochodzące ze sprzedaży pomocy żywnościowej przyznanej Polsce w latach 1989-90 przez EWG oraz inne kraje zachodnie, postanowiono przeznaczyć na stworzenie organizacji, wspierającej rozwój polskiej wsi. - Pełnomocnictwo do stworzenia Fundacji, która miała zapewnić mieszkańcom obszarów wiejskich warunki zbliżone do tych, jakie mieli mieszkańcy miast, dostałem od premiera Tadeusza Mazowieckiego. Trzeba pamiętać o tym, że 30 lat temu różnica między miastem a wsią była niewyobrażalna. W szkołach podstawowych brakowało nauczycieli, nie było sal gimnastycznych, sanitariaty były na zewnątrz budynków szkolnych, a dzieci dojeżdżały do placówek oddalonych od swoich domów o wiele kilometrów. Ochrona zdrowia była na niewystarczającym poziomie, a dostęp do specjalistów czy usług stomatologicznych bardzo ograniczony. Infrastruktura techniczna i społeczna była w opłakanym stanie: na wsiach nie było telefonów, brakowało wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i wodociągów, drogi były w fatalnym stanie. Praktycznie w każdej z tych dziedzin przepaść między miastem a wsią była ogromna. Od samego początku chcieliśmy, aby dzięki działaniom Fundacji, wieś stała się lepszym miejscem do życia dla jej mieszkańców – wspomina Prezes Kapituły FEFRWP.

Efekty pierwszych programów Fundacji, które początkowo koncentrowały się na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, szybko zaczęły być dostrzegane. Dzięki dotacjom i kredytom na gazyfikację i telefonizację tylko w latach 1990-94 na terenach wiejskich powstało 120 tys. przyłączy telefonicznych oraz ponad 300 tys. przyłączy gazowych – 90% ze wszystkich przyłączy gazowych, zrealizowanych w tym okresie na terenach wiejskich. EFRWP dotowała również budowę dróg wiejskich oraz budowę, modernizację i wyposażenie szkół, ośrodków zdrowia i wiejskich składowisk odpadów.

Równolegle do działań wspierających przedsięwzięcia infrastrukturalne Fundacja aktywnie włączyła się w proces przemian polskiego rolnictwa, finansując szereg inwestycji w jego otoczeniu. Dzięki preferencyjnym kredytom rolniczym wybudowano m.in. 140 młynów, 300 piekarni, 300 masarni, 140 mleczarni, 46 przetwórni owoców i warzyw, 37 wytwórni makaronów czy 430 budynków inwentarskich, a blisko 3000 rolników zakupiło maszyny i narzędzia do swoich gospodarstw.

Wraz ze wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, która w dużym stopniu przejęła finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, Fundacja skupiła się na realizacji programów edukacyjnych i społecznych na wsiach. – Ofertę edukacyjną kierujemy do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenów wiejskich, a jej wartością dodaną, oprócz oczywistej korzyści dla uczestników – np. lepszej znajomości języka angielskiego, wzrostu świadomości ekologicznej czy zdobywania wyższych kompetencji – jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w stosunku do ich kolegów ze szkół zlokalizowanych w miastach oraz wzrost ich poczucia własnej wartości. Do tej pory w naszych programach wzięło udział blisko 70 tys. uczniów – mówił na spotkaniu Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji EFRWP.

Wśród beneficjentów Fundacji są też m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mieszkańców. Najpopularniejsze programy to m.in. programy grantowe „Razem Możemy Więcej” oraz „Gmina na czasie”, a także „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie” – projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich, podnoszący wiedzę i świadomość nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych. W ciągu ostatnich lat Fundacja wsparła finansowo blisko 800 organizacji pozarządowych i grup działania z terenów wiejskich.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest również organizatorem konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, w ramach której poruszane są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi źródłami energii, ochroną wód i klimatu, a także Europejskiego Forum Rolniczego, które w tym roku zaplanowano na 20-21 marca w Jasionce k/ Rzeszowa.